Ovit Asansör A.Ş.
Modernizasyon

Asansörün mekanik ekipmanlar? zamanla y?pran?r ve eskir. Zaman içerisinde y?pranm?? ve tehlike arz eden asansörler hem görsel aç?dan rahats?z edici hem de güvenlik aç?s?ndan tehlikeli olabilir

Yap?m y?l? ve ve asansörlere biçilen 10 y?ll?k mekanik ömür göz önüne al?nd???nda, belli bir zaman sonra asansörün çal??ma performans?n?nda dü?mesi sebebiyle modernizasyon kaç?n?lmaz olmaktad?r. Modernizasyon Görsel ve Teknik anlamda olmak üzere 2 ye ayr?l?r. Görsel Modernizasyon daha çok sistem düzgün çal???yorsa Kabin Dekorasyonu ve Buton yenilenemesiyle sa?lanabilir. Kabinler yerinde iç dekorasyona tabi tutulabilir. Duvar kaplamalar? laminat veya paslanmaz yap?l?r. Tavan ve taban dö?emesi yenilenerek daha ferah daha ayd?nl?k bir kabin görüntüsü elde edilebilir.Yerinde dekorasyon yap?lsa bile emniyet yönünden sak?ncal? olan kabinler ise, Ta??y?c? Süspansiyonlar? ve Para?üt Sistemleri ba?ta olmak üzere, bütünüyle yenilenmek zorundad?r.Kabin Yenilenmesi esnas?nda tam otomatik kabin içi emniyet kap?s? tak?lmas? asansörünüzün güvenli?ini artt?racakt?r. Kat ve Kabin içi butonlar? digital veya LCD göstergeli olarak yenilenerek kullan?c?n?n son derece estetik ve ??k butonlar? kullanarak tatmini sa?lanabilir. Yeni butonlar?n çal??abilmesi için kumanda tablosu ve tesisat?n da de?i?mesi gerekebilir.

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group