Ovit Asansör A.Ş.
H?DROL?K ASANSÖRLER

Kald?rma i?i, hidrolik s?v?s?n?, kabini do?rudan veya dolayl? olarak etkileyen bir kald?r?c?ya sevk eden ve elektrikle tahrik edilen bir pompa vas?tas?yla gerçekle?en asansörlerdir. Bu asansörlerde a?a?? yön hareketi kabinin kendi a??rl??? ile gerçekle?mektedir.Hidrolik asansörlerde makine dairesi genel olarak, ilk durak seviyesinde bulunur. Burada bir ya? kazan? ve bunun üzerinde hidrolik makinesi(düzene?i), kumanda panosu ve hidrolik s?v?s?n?n içinden geçti?i hortumlar bulunmaktad?r.Asansör kuyusu içinde; Kabin, varsa kar?? a??rl?k, silindir piston sistemi, ask? tertibat? ve tamponlar bulunmaktad?r.

Pompalanan ya?, hidrolik makinesinden belirli ?artlar? yerine getirerek geçip borular vas?tas?yla silindiri harekete geçirirler. Silindir kabine do?rudan veya dolayl? olarak ba?lanm?? olabilir. Silindirin itti?i kabin al?nan kumanda ile gerekli kata ta??n?r.Hidrolik asansörler genellikle; Konutlarda, villa ve evlerde, tadilat gören binalarda; bina stati?ine ek yük getirilmesinin istenmedi?i durumlarda(örne?in eski eser tadilat?), fabrikalarda, al?? veri? merkezlerinde panaromik olarak kullan?l?rlar.Asansörler genel olarak yap?lan sözle?meler gere?i ayl?k, 6 ayl?k ve y?ll?k olarak gerekli bak?mlardan geçmelidir. Hidrolik asansörler elektri?in tahrik etti?i pompan?n ya?? itmesiyle pistonlar?n kabini kald?rmas? esas?na göre çal???r.

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group