Ovit Asansör A.Ş.
MAK?NE DA?RES?Z ASANSÖRLER

Makine dairesiz asansörlerimiz genelde 1,0 m/sn h?zda 1200 Kg ta??ma kapasitelerinde hizmet sunar özellikle makine dairesi bulunmayan apartmanlar gibi yeni in?a edilmi? veya mevcut alçak binalar için uygundur ve orta düzeyde yolcu ak??? için idealdir. Makine ve pano ünitesi kuyuda en uygun yere monte edilebilir . Kuyuya aç?lan bir kap? sayesinde tüm sisteme müdahale etmek mümkündür makine dairesiz asansörlerimizde di?lisiz makine kullan?lmaktad?r. Frekans kontrollü olarak kullan?lan makinemiz ile kalk?? ve duru?larda konfor ve kat ayarlar?nda hassasiyet maksimuma ula?m??t?r. Geleneksel motorlara göre yüzde 40` a varan enerji tasarrufunun yan? s?ra, di?li kutusunun olmamas? nedeniyle y?pranma son derece az olmaktad?r. Sistemin ya?s?z olmas? çevre kirlili?i ve yang?n tehlikesini tamamen ortadan kald?rmaktad?r.

Makine dairesiz sistemlerin avantajlar?;
1. Makine dairesiz tasar?m ile bina hacminde tasarruf.
2. Üstün kontrol teknikleri ile e?siz duru? hassasiyeti.
3. Her çe?it binaya kolay entegrasyon.
4. Kald?rma ünitesinin üstün performans? ile sessiz ve konforlu seyir.
5. Daha az kalk?? ak?m?, daha az enerji kullan?m?.
6. H?zl? ve etkin montaj.
7. Optimum performans

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group