Ovit Asansör A.Ş.
ARAÇ ASANSÖRÜ

Günümüz ?artlar?nda ço?alan araba say?s? otopark ihtiyac?n? ortaya ç?kartm?? ve ciddi bir sorun halini alm??t?r.Yap?lan binalarda otopark için yeterli alan ayr?lmad???ndan binalar?n üstü ve bodrum katlar? otopark amaçl? kullan?lmaya ba?lanm??t?r. 3000 Kg kapasiteli olabilen araç asansörlerimiz binan?z?n üstünü ve bodrum katlar?n?n otopark olarak kullan?ma olanak sa?lamakta, yol ve rampa gibi yer kay?plar?n? binaya kullan?m alan? olarak geri kazand?rmaktad?r.


Kap?lar yar?m otomatik olarak yap?labildi?i gibi tam otomatik kap?l? çözümleri de vard?r. Kabin içine araç girdi?inden sürücünün ula?abilece?i yerde bulunan kabin butonu sayesinde sürücü arac?ndan inmeden butona basabilmektedir.?ki durakl? sistemlerde sürücü hiçbir butona basmadan asansör arac? park yerine veya ç?k?? kat?na otomatik olarak ula?t?r?r.

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group