Ovit Asansör A.Ş.
ASANSÖR B?LG? ??LEM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeli?in amac?; ?mar Kanunu ve buna ba?l? imar yönetmeliklerine göre in?a edilen binalarda, insan ve yük ta??mas?nda kullan?lan asansörlerin ve güvenlik aksamlar?n?n projelendirilmesi, tasar?m?, imali, montaj? ve bak?m? gerekti?i gibi yap?ld???nda ve i?letilmesinde kullan?c?lar?n sa?l???n? ve güvenli?ini tehlikeye atmayacak ?ekilde piyasaya arz edilmelerini teminen; tasar?m ve imalat a?amalar?nda uyulmas? gereken temel sa?l?k ve güvenlik kurallar? ile takip edilmesi gereken uygunluk de?erlendirme i?lemlerini ve uygunluk de?erlendirmesi yapacak onaylanm?? kurulu?lar?n görevlendirilmesinde dikkate al?nacak asgari kriterleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik kapsam?na ili?kin hususlar a?a??da belirtilmi?tir.
a) Bu Yönetmelik, binalarda ve in?aatlarda sürekli olarak kullan?lan asansörleri ve Ek IV&8217;de listelenen asansörde kullan?lacak güvenlik aksamlar?n? kapsar.
Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamam? veya bir bölümü belirli yönetmeliklerin kapsam?na giriyorsa, bu Yönetmelik söz konusu belirli yönetmeliklerin yürürlü?e giri? tarihinden önceki bu tür asansörlere uygulanmaz veya uygulamas? durdurulur.
b) Bu Yönetmelik, a?a??da belirtilen asansörleri kapsamaz.
1) Kamu veya özel, insan ta??mac?l???na yönelik asma kablolu demiryollar?n? da kapsayan kablolu havai hatlar?,
2) Askeri veya güvenlik amaçl? özel tasar?mlanm?? ve yap?lm?? asansörleri,
3) Maden oca?? vinçleri,
4) Sahne asansörleri,
5) Nakil vas?talar?na monte edilmi? asansörleri,
6) Makinelere ba?l? ve sadece çal??ma yerine giri? amaçl? asansörleri,
7) Di?li Rayda çal??an trenleri,
8) ?nsan veya insan ve yüklerin ta??nmas? amaçl? asansörlere yönelik in?aat alan?nda kullan?lan ?antiye asansörleri.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4703 say?l? Ürünlere ?li?kin Teknik Mevzuat?n Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanun ve 4077 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanuna dayan?larak haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanl?k : Sanayi ve Ticaret Bakanl???n?,
b) Müste?arl?k : D?? Ticaret Müste?arl???n?,
c) Komisyon : Avrupa Birli?i Komisyonunu,
d) Asansör : Binalarda ve in?aatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15°&8217;den fazla bir aç? olu?turan sabit raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve ;
- ?nsanlar?n,
- ?nsanlar?n ve yüklerin ve
- Kabine girilebiliyorsa, yani bir ki?i zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin içine ya da kabin içindeki bir ki?inin kolayca ula?abilece?i ?ekilde yerle?tirilmi? kontrollerle teçhiz edilmi? ise, sadece yüklerin ta??nmas?na yönelik bir tertibat?,
e) Model asansör : Teknik dosyas?nda, objektif de?erler ile tan?mlanan ve benzer güvenlik aksam?n? kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik kurallar?n? nas?l kar??lanaca??n?n gösterildi?i numune asansörü;
(Model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalar?n? olu?turan asansörler aras?nda izin verilen tüm varyasyonlar azami ve asgari de?erleriyle birlikte teknik dosyada aç?kça belirtilmelidir.
Temel güvenlik kurallar?n? sa?lamak bak?m?ndan muhtelif ekipman?n benzerli?i hesaplama ve/veya tasar?m planlar? gösterilebilir.)
f) Asansör Firmas?: Bu Yönetmelik kapsam?ndaki asansörlerin tasar?m?ndan, imalat?ndan, montaj?ndan, projesinden, bak?m?ndan, i?letme ruhsat?ndan ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne ad?n?, ticari markas?n? veya ay?rt edici i?aretini koyarak CE i?aretini ili?tiren ve AT uygunluk beyan?n? düzenleyen gerçek veya tüzel ki?ileri; asansör firmas?n?n Türkiye d???nda olmas? halinde, asansör firmas? taraf?ndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatç?y?; ayr?ca asansörün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenli?ine ili?kin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel ki?i veya kurulu?u,
g) Güvenlik aksam? : Ek- IV&8217;de listelenen asansör aksam ve parçalar?n?,
h) Güvenlik aksam? imalatç?s?: Bu Yönetmelik kapsam?ndaki asansörlerin güvenlik aksam?n?n tasar?m?ndan, imalat?ndan, piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne CE i?aretini ili?tiren ve AT uygunluk beyan?n? düzenleyen gerçek veya tüzel ki?i veya kurulu?u; güvenlik aksam? imalatç? firmas?n?n Türkiye d???nda olmas? halinde, güvenlik aksam? imalatç? firmas? taraf?ndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatç?y?; ayr?ca güvenlik aksam?n?n tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenli?ine ili?kin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel ki?iyi,
i) Modül: Bu Yönetmelik gere?ince, asansörün veya güvenlik aksam?n?n ta??d??? risklere göre hangi uygunluk de?erlendirmesi i?lemlerine tabi tutulaca??n? gösteren yollardan her birini,
j) CE Uygunluk i?areti: Bu Yönetmelik kapsam?ndaki asansörlerin veya güvenlik aksamlar?n?n veya asansörlerin imalinde kullan?lan asansörle ilgili di?er ekipman, aksam ve parçalar?n çal???rken veya kullan?rken çevrenin ve insanlar?n sa?l?k ve güvenli?ini veya söz konusu ise mallar?n güvenli?ini tehdit etmeyecek nitelikte oldu?unu belirten, bu Yönetmelikte yer alan temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?na, teknik düzenlemede yer alan kurallara uygun oldu?unu ve tüm uygunluk de?erlendirmesi i?lemlerine tabi tutuldu?unu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu?unu gösteren i?areti,
k) Temel Güvenlik Kurallar? : Asansörün / güvenlik aksam?n?n insan sa?l??? ve güvenli?i veya söz konusu ise mallar?n güvenli?inin korunmas? aç?s?ndan sahip olmas? gereken asgari sa?l?k ve tüketicinin korunmas? aç?s?ndan sahip olmas? gereken asgari güvenlik ko?ullar?n?,
l) Uygunluk De?erlendirmesi: Asansör veya güvenlik aksam?n?n bu Yönetmeli?e uygunlu?unun denenmesi ve muayene edilmesi ve / veya belgelendirilmesine ili?kin her türlü faaliyeti,
m) Uygunluk De?erlendirmesi Kurulu?u: Asansör veya güvenlik aksam?n?n bu Yönetmeli?e uygunlu?unun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ili?kin faaliyette bulunan özel veya kamu kurulu?unu,
n) Onaylanm?? Kurulu?: 4703 say?l? Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk De?erlendirme Kurulu?lar? ile Onaylanm?? Kurulu?lara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk de?erlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kurulu?lar? aras?ndan Bakanl?k taraf?ndan belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kurulu?unu,
o) Standart : Üzerinde mutabakat sa?lanm?? olan, kabul edilmi? bir kurulu? taraf?ndan onaylanan, mevcut ?artlar alt?nda en uygun seviyede bir düzen kurulmas?n? amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullan?mlar için bu Yönetmelik kapsam?ndaki asansörün veya güvenlik aksam? veya di?er aksam?n özellikleri, i?leme ve imalat yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, i?aretleme, etiketleme ve uygunluk de?erlendirmesi i?lemleri hususlar?ndan biri veya birkaç?n? belirten ve uyulmas? ihtiyari olan düzenlemeyi,
ö) Ulusal Standart : Bu Yönetmelik kapsam?ndaki asansör veya güvenlik aksam? veya di?er aksamlara yönelik Türk Standartlar? Enstitüsü taraf?ndan haz?rlanan standartlar?,
p) Uyumla?t?r?lm?? Ulusal Standart : Bu Yönetmelik kapsam?ndaki asansör veya güvenlik aksam? veya di?er aksamlara yönelik uyumla?t?r?lm?? Avrupa standard?n? uyumla?t?ran ve Türk Standartlar? Enstitüsü taraf?ndan Türk Standard? olarak kabul edilip yay?mlanan standard?,
r) Uyumla?t?r?lm?? Avrupa Standard? : Bu Yönetmelik kapsam?ndaki asansör veya güvenlik aksam? veya di?er aksamlara yönelik Avrupa Birli?i Komisyonunun talimat? üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kurulu?u taraf?ndan haz?rlanan ve Avrupa Topluluklar? Resmi Gazete&8217;sinde ismi yay?mlanan standard?,
s) AT Uygunluk Beyan? : Asansör firmas?n?n veya güvenlik aksam? imalatç?s?n?n piyasaya arz etti?i asansörün veya güvenlik aksam?n?n bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu?unu beyan etti?i belgeyi,
?) AT Tip ?nceleme Belgesi : Onaylanm?? kurulu? taraf?ndan düzenlenerek asansör firmas?na verilen asansör veya güvenlik aksam?n?n bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu?unu gösteren belgeyi,
t) Piyasaya arz : Asansör firmas?n?n asansörü kullan?c?ya haz?r hale getirdi?i ilk durumu veya güvenlik aksam? imalatç?s? veya di?er aksam imalatç?lar?n?n imal ettikleri aksamlar?, asansör firmas?na tedarik ve kullan?m? amac?yla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer almas? için haz?r hale getirdi?i ilk durumu,
u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi : Bu Yönetmelik kapsam?ndaki asansörün veya güvenlik aksam?n?n veya di?er aksamlar?n piyasaya arz? veya da??t?m? a?amas?nda veya bunlar piyasada veya kullan?mda iken bu Yönetmeli?e uygun olarak imal edilip edilmedi?inin ve güvenli olup olmad???n?n Bakanl?k taraf?ndan denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
ü) Bina sorumlusu: Asansörün, bu Yönetmelik kurallar?na uygun olarak güvenli bir ?ekilde çal??mas?n? sa?lamak amac?yla düzenli olarak bak?m?n? ve onar?m?n? ve kontrolünü yapt?rmaktan sorumlu olan, binan?n maliki, kat maliki veya bunlar?n yetki verdi?i ki?i veya kurulu?u,
v) Yetkili Servis : Bu Yönetmelik kapsam?nda yer alan asansörlerin bak?m? ve onar?m? için asansör firmas? taraf?ndan yetkilendirilen özel veya tüzel ki?iyi,
y) Ürün : Asansörü ve/veya asansör aksam ve parçalar?n?,
z) ??letme Ruhsat?: Bu Yönetmelik kapsam?nda piyasaya arz edilen asansörün; avan ve tatbikat projelerine, standartlara ve bu Yönetmeli?in temel kurallar?na ve teknik düzenlemelere uygunlu?unun belgelenmesini müteakip, binan?n ba?l? bulundu?u Belediye veya belediye hudutlar? d???nda Valilik taraf?ndan verilen, asansörün kullan?lmas?nda can ve mal güvenli?i aç?s?ndan bir sorun olmad???n? belirten belgeyi,
za) Asansör yapt?r?c?s? : Asansörün tesisi için asansör firmas? ile sözle?me yapan özel veya tüzel ki?ileri,
zb) Elektrik Projesi: Tesis edilecek asansörün tipine göre elektrikli kumanda, kontrol, emniyet sistemleri, sinyal sistemleri ve genel tahrik güç vb. sistemlerini ihtiva eden elektrik ak?m yollar?n? gösteren projeleri, bunlar?n birbirinden ayr?lmaz bir bütün olu?turdu?unu,
zc) Proje: Yap?lacak tesisin hesaplar?n?, elektrik projelerini, ölçülerini ve binaya yerle?ik ?eklini kapsayan komple tasar?m?,
zd) ?n?aat Mahalli: Yap?larda asansör kabininin çal??aca?? kuyu ile tahrik ve kumanda elemanlar?n?n bulundu?u mahallini,
ze) Trafik Hesab?: Bina ?ekil ve ihtiyaçlar?na göre asansörün adet, h?z, kapasite, kumanda ve kullanma ?ekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarz?n?,
zf) Y?ll?k Kontrol: Asansörün emniyet ve i?letme yönünden standartlara uygun ?ekilde çal??t???n?n y?lda en az bir defa yetkili bir mühendis taraf?ndan kontrol edilmesini,
ifade eder.

?K?NC? BÖLÜM
Temel Güvenlik Kurallar? ve Standartlar

Temel Güvenlik Kurallar?
Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsam?na giren asansörler, Ek-I&8217;de belirtilen temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?n? yerine getirmek zorundad?r.
Bu Yönetmelik kapsam?ndaki güvenlik aksamlar?, Ek-I&8217;de getirilen temel sa?l?k ve güvenlik ?artlar?n? kar??lamal? veya monte edildikleri asansörde söz konusu temel kurallar? sa?lamal?d?r.

Standartlar
Madde 6 - Standartlara ili?kin hususlar a?a??da belirtilmi?tir.
a) Bir uyumla?t?r?lm?? stantart bir veya daha fazla temel sa?l?k ve güvenlik gere?ini kapsamas? durumunda,
1) Bu standarda uygun imal edilen asansörlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara uygun oldu?u kabul edilir veya,
2) Bu standarda uygun imal edilen, güvenlik aksam?n?n do?ru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel kurallara uymas?n? sa?lamak için uygun oldu?u kabul edilir.
b) Bakanl?k, uyumla?t?r?lm?? ulusal standartlar?n isim ve numaralar?n? Resmi Gazete&8217;de yay?mlar. Bakanl?k bu bilgileri Müste?arl?k arac?l??? ile Komisyona bildirir.
c) Bakanl?k, uyumla?t?r?lm?? Avrupa standard?n?n bulunmad??? durumda, Ek-I&8217;de yer alan asgari temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?n?n do?ru uygulanmas? için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik özellikler hakk?nda ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli önlemleri al?r.
d) Bakanl?k, (a) bendinde belirtilen uyumla?t?r?lm?? ulusal standartlar?n veya bu standartlar?n esas ald??? Avrupa standartlar?n?n 5 inci maddede belirtilen güvenlik ?artlar?n? tamamen sa?lamad???n? tespit etmesi durumunda, konuyu Müste?arl?k arac?l??? ile Komisyona bildirir. Komisyon konu üzerinde yapaca?? de?erlendirmeyi müteakiben, söz konusu uyumla?t?r?lm?? Avrupa standard?n? ve bunu uyumla?t?ran uyumla?t?r?lm?? ulusal standard?n yay?mdan çekilmesi gerekti?ini bildirmesi halinde, Bakanl?k söz konusu uyumla?t?r?lm?? ulusal standard? Resmi Gazete&8217;deki yay?mlanan listeden ç?kar?r.
e) Ek-XV&8217;de Türk Standartlar? Enstitüsü taraf?ndan uyumla?t?r?lan mevcut uyumla?t?r?lm?? standartlar verilmi?tir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk De?erlendirmesi ??lemleri, `CE` ??aretlemesi ve
CE Uygunluk ??aretinin Usulsüz Kullan?m?

Uygunluk De?erlendirmesi ??lemleri
Madde 7 - Güvenlik aksamlar? ve asansörler için uygunluk de?erlendirme i?lemleri a?a??da belirtilmi?tir.

A- Güvenlik aksamlar? için uygunluk de?erlendirmesi i?lemleri:
Ek-IV&8217;de belirtilen güvenlik aksamlar?n?n piyasaya sürülmesinden önce, güvenlik aksam? imalatç?s? taraf?ndan a?a??daki i?lemler yap?lmal?d?r.
a) Güvenlik aksam?na a?a??da belirtilen uygunluk de?erlendiresinden birisi uygulan?r.
1) Güvenlik aksam? modeli, Ek -V&8217;e göre AT tip incelemesine ve Ek-XI&8217;e göre onaylanm?? bir kurulu? taraf?ndan yap?lacak imalat denetimine sunulur veya ,
2) Güvenlik aksam? modeli Ek-V&8217;e göre AT tip incelemesine sunulur ve Ek-VIII&8217;e göre imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi i?letilir veya ,
3) Güvenlik aksam? modeli için Ek-IX&8217;a göre tam kalite güvence sistemi i?letilir.
b) Kullan?lan Ekte (duruma göre Ek-VIII, Ek-IX veya Ek-XI) verilen ?artlar? dikkate alarak, her güvenlik aksam?na CE i?areti ili?tirilir ve Ek-II&8217;de listelenen bilgiyi içeren AT uygunluk beyan? düzenlenir.
c) Güvenlik aksam? imalatç?s? AT uygunluk beyan?n?n bir kopyas?n? güvenlik aksam?n?n son imalat tarihinden itibaren 10 y?l süreyle muhafaza eder.

B- Asansör için uygunluk de?erlendirmesi i?lemleri:
Piyasaya sürülmeden önce bir asansörün a?a??daki i?lemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.
a) Asansör,e?er Ek-V&8217;de bahsedilen AT tip incelemesi yap?lan bir asansöre göre tasar?mlanm??sa;
1) Ek-VI&8217;da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII&8217;de belirtilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV&8217;de belirtilen imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip, monte edilir ve deneyleri yap?l?r.Tasar?m, montaj ve deney safhalar?na yönelik i?lemler ayn? asansör üzerinde yap?labilir. Veya;
b) Asansör, Ek-V&8217;de bahsedilen AT tip incelemesi yap?lan bir model asansöre göre tasar?mlanm??sa;
1) Ek-VI&8217;da sözü edilen son muayene veya,
2) Ek-XII&8217;de sözü edilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV&8217;de sözü edilen imalat kalite güvence sistemi, uygulanarak imal edilir, monte ve deneyleri yap?l?r. Veya;
c) Asansör, uyumla?t?r?lm?? standartlara tam olarak uygun de?il ise, tasar?m incelemesinin e?lik etti?i Ek-XIII&8217;e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasar?mlanm??sa;
1) Ek-VI&8217;da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII&8217;ye uygun olarak asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV&8217;e uygun olarak imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip monte edilir ve deneyleri yap?l?r. Veya;
d) Asansöre bir onaylanm?? kurulu? taraf?ndan Ek-X&8217;da belirtilen birim do?rulama i?lemi yap?l?r. Veya;
e) Asansör Ek- XIII&8217;e göre tam kalite güvence sistemine tabi tutulur, e?er bu kalite güvence sistemi ilgili uyumla?t?r?lm?? standartlara tamamen uygun de?ilse, tasar?m incelenir.
Yukar?da bahsedilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda tasar?mdan sorumlu ki?i imalat i?leminden, montajdan ve deneyden sorumlu ki?iye mutlak güvenlikle çal??abilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi sa?lamal?d?r.
C) Asansör firmas?, bu maddenin (B) f?kras?nda sözü edilen bütün durumlarda a?a??da belirtilen hususlar? yerine getirir.
a) Kullan?lan Ekte (duruma göre Ek-VI, Ek-X, Ek-XII, Ek-XIII veya Ek-XIV) verilen ?artlar? dikkate alarak asansöre CE i?aretini ili?tirir ve Ek-II&8217;de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyan? düzenler,
b) Asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 y?l süreyle AT uygunluk beyan?n?n bir kopyas?n? muhafaza eder.
c) Bakanl?k; Komisyonun, Avrupa Birli?i üyesi ülkelerin ve di?er onaylanm?? kurulu?lar?n istemeleri halinde, uygunluk beyan?n?n ve son muayeneye ili?kin deney raporlar?n?n bir kopyas?n? asansör firmas?ndan temin edebilir.

CE Uygunluk ??areti
Madde 8 - CE uygunluk i?aretine ili?kin hususlar a?a??da belirtilmi?tir.
a) CE uygunluk i?areti `CE` harflerinden ibarettir. Kullan?lacak i?aretin ?ekli Ek-III&8217;de verilmi?tir. CE uygunluk i?aretinin ili?tirilmesinde ve kullan?lmas?nda 17/1/2002 tarihli ve 24643 say?l? Resmi Gazete`de yay?mlanan CE Uygunluk ??aretinin Ürüne ?li?tirilmesine ve Kullan?lmas?na Dair Yönetmeli?in 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.
b) CE uygunluk i?areti, Ek-I&8217;in &8220;Genel&8221; ba?l?kl? bölümünün madde 5&8217;ine uygun olarak her asansör kabinine aç?kça ve görülebilir ?ekilde, Ek-IV&8217;de listelenen güvenlik aksam?n?n her birine, e?er mümkün de?ilse güvenlik aksam?na ayr?lmayacak biçimde tak?lan bir etiketin üzerine ili?tirilir.
c) Üçüncü taraflar? CE uygunluk i?aretinin anlam? ve ?ekli aç?s?ndan yan?ltacak i?aretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlar?na tak?lmas? yasakt?r. CE uygunluk i?aretinin görünebilirli?ini ve okunabilirli?ini azaltmamas? ?art?yla, di?er herhangi bir i?aret asansörlere veya güvenlik aksamlar?na ili?tirilebilir.

CE Uygunluk ??aretinin Usulsüz Kullan?m?
Madde 9 - Bu Yönetmeli?in 13 üncü maddesinin hükümleri sakl? kalmak kayd?yla;
a) Bakanl?k, CE uygunluk i?aretinin uygun olmayan bir ?ekilde ili?tirildi?ini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firmas? veya güvenlik aksam?n?n imalatç?s? asansörün veya güvenlik aksam?n?n CE uygunluk i?aretiyle ilgili hükümlere uygun olmas?n? sa?lamakla ve yap?lan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.
b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa, Bakanl?k, söz konusu güvenlik aksam?n?n piyasaya arz?n?n k?s?tlanmas?na veya yasaklanmas?na veya asansörün piyasadan çekilmesini ve kullan?m?n?n yasaklanmas?na ili?kin tüm önlemleri al?r.
Bakanl?k bu durumu ve yap?lan i?lemleri Müste?arl?k arac?l??? ile Komisyona ve Avrupa Birli?i üyesi ülkelere bildirir.
c) Asansör firmas?n?n veya güvenlik aksam? imalatç?s?n?n bu Yönetmeli?in yükümlülüklerine uymamas? durumunda, asansörü veya güvenlik aksam?n? piyasaya arz eden ki?i, bu yükümlülüklerden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasaya Arz
Madde 10 - Bu Yönetmeli?e uygun olarak imal edilmi? asansörlerin veya güvenlik aksamlar?n?n piyasaya arz? ve serbest dola??m?na ili?kin esaslar a?a??da belirtilmi?tir.
a) Do?ru bir biçimde projelendirilen, imalat?, montaj? ve her ay bak?m? yap?lan ve amac?na uygun olarak kullan?lan bu Yönetmelik kapsam?nda yer alan ve sadece insan sa?l???n? ve güvenli?ini, yerine göre mallar?n güvenli?ini tehlikeye atmayan asansörlerin piyasaya arz edilmesine ve hizmete konulmas?na izin verilir.

Bu Yönetmelik kapsam?na giren güvenlik aksam?n?n piyasaya arz?na veya hizmete sokulmas?na, monte edildikleri asansörlerin do?ru bir biçimde montaj? ve bak?m? yap?ld???nda ve amac?na uygun olarak kullan?ld???nda, sadece insan sa?l??? ve güvenli?ini veya söz konusu ise mallar?n güvenli?ini tehlikeye atmamalar? halinde izin verilir.
b) Bu Yönetmeli?e uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksam?n?n piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmalar? yasaklanamaz, s?n?rlanamaz veya engellenemez.
c) Güvenlik aksam? imalatç?s?n?n beyan etti?i, bu Yönetmelik kapsam?ndaki asansörlere tak?lmas? dü?ünülen bu Yönetmeli?e uygun aksam ve parçalar?n piyasaya sürülmesi yasaklanmaz, s?n?rlanmaz veya engellenmez.
d) CE uygunluk i?aretini ta??yan ve beraberinde Ek-II&8217;de belirtilen AT Uygunluk Beyan? bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlar?n?n bu Yönetmeli?in Üçüncü Bölümünde (7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler) belirtilen uygunluk de?erlendirme i?lemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerinin tümüne uydu?u kabul edilir.
e) Ticaret fuarlar?nda, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlar?n?n asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlar?n?n imalatç?s? veya yetkili temsilcileri taraf?ndan uygun hale getirilene kadar sat??a ç?kar?lamayaca??n?n görünür bir i?aretle aç?kça belirtilmesi kayd?yla, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine uymayan asansörlerin veya güvenlik aksamlar?n?n sergilenmesi engellenmez. Gösteriler s?ras?nda, ki?ilerin korunmas? için yeterli güvenlik tedbirleri al?nmal?d?r.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Madde 11 - Bakanl?k, asansörlerin veya güvenlik parçalar?n?n piyasa gözetimi ve denetimini 17/1/2002 tarihli ve 24643 say?l? Resmi Gazete`de yay?mlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik&8217;te belirtilen hükümler çerçevesinde yapar veya yapt?r?r.

BE??NC? BÖLÜM
Onaylanm?? Kurulu?

Onaylanm?? Kurulu?
Madde 12 - Bakanl?k, Yönetmeli?in 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk de?erlendirme i?lemlerinde faaliyet gösterecek Onaylanm?? Kurulu?lar?n tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kald?r?lmas?n? 17/1/2002 tarihli ve 24643 say?l? Resmi Gazete`de yay?mlanan Uygunluk De?erlendirme Kurulu?lar? ile Onaylanm?? Kurulu?lara Dair Yönetmelik&8217;te belirtilen hükümler ve bu Yönetmeli?in Ek-VII`de belirtilen asgari kriterler çerçevesinde gerçekle?tirir.

ALTINCI BÖLÜM
Tedbirler

Tedbirler
Madde 13 - Asansörler veya güvenlik aksamlar?n?n temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?n?n yerine getirmeleri ile ilgili ve usulsüz i?aret kullan?m?na kar?? al?nan tedbirler a?a??da belirtilmi?tir.
a) Bakanl?k, bu Yönetmeli?e uygun olarak imal edilen CE uygunluk i?areti ta??yan ve amac?na uygun olarak kullan?lan bir asansörün veya güvenlik aksam?n?n ki?ilerin ve yerine göre mallar?n güvenli?ini tehlikeye atabilece?ini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksam?n?n piyasadan toplanmas? veya toplat?lmas?, piyasaya arz?n? engelleyecek veya serbest dola??m?n? k?s?tlayacak bütün tedbirleri al?r.
Bakanl?k, özellikle bu durumun bu tip bir tedbir karar?n?n gerekçesiyle birlikte;
1) Bu Yönetmeli?in 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik kurallar?n? kar??layamamas?,
2) Bu Yönetmeli?in 6 nc? maddesinde bahsedilen standartlar?n yanl?? uygulanmas?,
3) Bu Yönetmeli?in 6 nc? maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmad???n?, Müste?arl?k arac?l??? ile Komisyona bildirir.
b) Uygun olmayan bir asansör veya güvenlik aksam? `CE` uygunluk i?areti ta??yorsa, Bakanl?k i?areti kullanana kar?? gerekli tedbirleri al?r ve Müste?arl?k arac?l??? ile Komisyonu bilgilendirir.
c) Asansörü monte eden asansör firmas?, binan?n veya in?aat?n sorumlusu ile irtibata geçerek, gerekli bilgi al?? veri?ini sa?lamal? ve asansörün iyi çal??mas?n? ve güvenlikli kullan?m?n? sa?lamak için gerekli tedbirleri almal?d?r.
d) Asansör firmas?, asansör kuyusunun asansörün çal??mas? ve güvenli?i için gerekenin d???nda bir boru tertibat?, tel sistemi ya da ba?ka bir donat?m?n olmamas?n? sa?layacak gerekli tedbirleri almal?d?r.
e) Bu Yönetmeli?in 10 uncu maddesinin (a) bendi ve 13 üncü maddenin (c) ve (d ) bentleri hükümleri sakl? kalmak kayd?yla bu Yönetmelik hükümleri, asansörlerin bu Yönetmelikte belirlenmemi? bir ?ekilde de?i?tirilmesi anlam?na gelmesi ?art?yla, Bakanl???n söz konusu asansörler hizmete girdi?inde veya kullan?ld???nda ki?ilerin korunmas?n? sa?lamak için gerekli gördü?ü uygun ?artlar? bu Yönetmeli?e uygun olarak koyma haklar?n? etkilemez.

YED?NC? BÖLÜM
Asansör Tesis ve ??letme Uygulamalar?

Proje
Madde 14 - Asansörün avan ve tatbikat projeleri, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisleri taraf?ndan tespit edilen esaslara uygun olarak mü?tereken haz?rlan?r.Projelerin haz?rlanmas?nda Türk standartlar? esas al?nacakt?r, Türk standartlar? kapsam? d???ndaki i?ler için men?ei ülke standartlar? esas al?n?r. Asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yap?lacak ve mimari projeye esas te?kil eder.Asansörün
tesisi ile ilgili tatbikat projeleri ise asansör montaj? yap?lmadan önce ilgili makama onaylatt?r?l?r.??letme ruhsat? al?nmas? a?amas?nda ilgili kuruma ve asansör yapt?r?c?s?na projeler ruhsatla birlikte verilir.

Trafik Hesab?
Madde 15 - Mimari tatbikat projelerinin yap?m?ndan evvel, yap?n?n özellik ve kullan?m ?artlar?na uygun trafik hesab? yap?lmal?d?r.
a) Trafik hesab?, standart kapsam?ndaki i?ler için ilgili standard?na, standart kapsam? d???ndaki i?ler ve komple ithal i?ler için ise men?ei ülkenin hesap usullerine göre asansör projelerini haz?rlayan mühendis taraf?ndan yap?l?r.
b) Trafik hesab?nda kabul edilen ana kriterlerin sorumlulu?undan bu kriterleri veren mimar, hesap sonucu bulunan asansör say?s? ve karakteristi?inin sorumlulu?undan projeyi haz?rlayan mühendis sorumludur.

Mukavemet Hesab? ve Mekanik Proje
Madde 16 - Mukavemet hesab? ve mekanik proje ile ilgili hususlar a?a??da belirtilmi?tir.
a) Asansörün yap?s?n? ilgilendiren mukavemet hesaplar?:
?n?aat?n statik hesab?na uygun olmak üzere asansörün makine dairesine, kuyu dibine ve ray tespit yerlerine gelecek yüklerin miktar ve cinsini gösteren hesaplard?r ve bu hesaplar makine mühendisleri taraf?ndan tanzim edilerek imzalan?r.
b) Asansörün imalat?n? ilgilendiren mukavemet hesaplar? :
Asansörün projesine uygun, ilgili standartlara göre makine mühendisleri taraf?ndan yap?lacak mukavemet hesaplar?d?r.
c) Asansöre ait mekanik projeler makine mühendisi taraf?ndan tanzim edilerek imzalan?r. Asansörün mekanik k?s?mlar?ndan makine mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yap?lmas?ndan asansör firmas? sorumludur.

Elektrik Projeleri
Madde 17 - Asansöre ait elektrik-elektronik projeleri elektrik-elektronik mühendisi taraf?ndan tanzim ve imza edilir. Asansörün elektrik-elektronik ile ilgili k?s?mlar?ndan elektrik-elektronik mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yap?lmas?ndan asansör firmas? sorumludur. Elektrik projeleri i?letme ruhsat? müracaat? esnas?nda verilir.

Asansörün Kurulaca?? ?n?aat Mahalli
Madde 18 - Yap?larda asansör tesisinin kurulaca?? in?aat mahalleri, mutlaka bu Yönetmeli?in 15 inci maddesindeki trafik hesab? sonucunda bulunan say? ve karakteristi?e uygun asansörler için standartlar?n öngördü?ü boyutlarda olmal?d?r.

?n?aat Mahallinin Özellikleri
Madde 19 - Asansör tesisinin kurulaca?? in?aat mahallinin özellikleri ?unlard?r:
a) Kat kap?lar? önündeki sahanl?k, varsa Türk standartlar?na, yoksa uluslar aras? geçerli standartlara uygun büyüklükte olmal?d?r.
b) Asansör makine dairesine ç?k?? merdiveni, binan?n ana merdiveni özelli?inde olmal?d?r.
c) Asansör kuyusunun iç yüzü beton perde de?ilse, toz tutmayacak ?ekilde perdahl? s?va yap?lmal?d?r.

?? Kazalar? ve Di?er Sorunlar
Madde 20 - a) Asansör montaj?na ba?lad?ktan sonra, asansör kuyusunda olabilecek i? kazalar? ve di?er sorunlardan, asansör firmas?n?n elemanlar?n?n çal??t??? anlarda asansör firmas?; di?er zamanlarda ise in?aat firmas? sorumludur. Bu durum montaja ba?land??? anda asansör firmas? ve in?aat firmas? aras?nda haz?rlanacak bir tutanakla belirlenir.
b) Asansör kuyular?n?n bak?m? esnas?nda yeterli derecede ayd?nl?k olabilmesi için, asansör kuyusuna makine dairesinden kumandal? sabit ayd?nlatma tesisat? yap?lmal?d?r.

??letme Ruhsat?
Madde 21 - ??letme Ruhsat?, asansör firmas? taraf?ndan Belediyeden veya Belediye hudutlar? d???ndaki yap?lar için Valilikten al?nan belgedir. Bu belge verilirken; asansör firmas?nca bu Yönetmelik gere?i asansörün tasar?m?, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesaplar?), imalat? ve montaj? yap?larak ve bak?m sözle?mesiyle bak?m? üstlenilerek, can ve mal güvenli?i aç?s?ndan uygun olmas? ve CE uygunluk i?areti ile Onaylanm?? Kurulu?tan al?nan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyan?n?n varl??? aran?r. Belgesi bulunan ve CE uygunluk i?areti ta??yan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat a?amas?nda ayr?ca inceleme ve denetim yap?lmaz.

Bina Sorumlusu
Madde 22 - Bina sorumlusu, asansörün, bu Yönetmelik kurallar?na uygun olarak güvenli bir ?ekilde çal??mas?n? sa?lamak amac? ile ayda bir defa düzenli bak?m?n? ve onar?m?n? bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmas?na veya yetkili servisine yapt?rmaktan ve kullan?c?lar?n can ve mal güvenli?inin tam olarak sa?lanmas? amac? ile gerek kullan?m hatalar?ndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yap?n?n ba?l? bulundu?u belediye veya valilik taraf?ndan ilk kontrolünü asansörün i?letmeye aç?lmas?ndan iki y?l sonra, daha sonraki kontrollerini de her y?l yapt?rmaktan sorumludur.

Bak?m
Madde 23 - Bu Yönetmelik kapsam?ndaki asansörün kullan?lmas? esnas?nda, temel sa?l?k ve emniyet gereklerinin devaml?l???n? teminen sürekli kontrol alt?nda tutulabilmesi için;
a) Bina sorumlusu ile bir asansör firmas? veya onun yetkili servisi aras?nda garanti müddetince geçerli ayl?k bak?m ve servis hizmetleri anla?mas? yap?lmas? zorunludur. Ayr?ca, asansör firmas? ar?zaya müdahale zaman?n? söz konusu anla?ma metninde belirtmelidir.
b) Anla?ma yap?lan firma, asansörü imal eden asansör firmas? veya onun yetkili servisi olabilece?i gibi, bir ba?ka asansör firmas? veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince ayl?k bak?m ve servis hizmetleri için anla?maya ba?lanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firmas? veya onun yetkili servisi olmal?d?r.
c) Ayl?k bak?m ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullan?l?r.
d) Asansörü imal eden firma, yapt??? her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalar?n? 10 y?l süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre ayl?k bak?m ve servis hizmeti veren bir ba?ka asansör firmas? veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa ko?ullar?nda mutlaka kar??lamak zorundad?r.

Y?ll?k Kontrol
Madde 24 - Yap?n?n ba?l? bulundu?u belediyelerce veya belediye hudutlar? d???ndaki yap?lar için valiliklerce en az y?lda bir kere her asansörün kontrolü yap?l?r. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler y?ll?k kontrol i?ini d??ar?dan elektrik ve/veya makine mühendisine yapt?rabilir. Bu mühendis emniyet ve i?letme yönünden tesisin i?letilmesine engel bulunmad???n? belirten ve sorumlulu?unu ta??yan bir rapor verir.

Bu rapor 3 nüsha olarak düzenlenir; birer nüshas? belediyede veya valilikte, asansör firmas?nda veya yetkili servisinde ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün bulundu?u bina sorumlusu ve bak?m?n? yapan firma mü?tereken sorumludur.

Kullan?c?lar ile ?lgili Hususlar
Madde 25 - Asansör kullanan ki?ilerin a?a??daki hususlara dikkat etmeleri gerekir.
Asansörün özelli?ine göre farkl?l?k arz edecek hususlar? asansör firmas? veya bak?mc? firma yaz?l? olarak ilgililere verir, ilgililer bu bilgileri kullan?c?lara aktar?r ve görebilecekleri yere asarlar.
Bu bilgiler ?unlard?r:
a) Asansör içinde kat aras?nda kalan ki?ilerin kurtar?lmas?nda asansör firmas? veya bak?mc? firman?n yaz?l? talimat?na aynen uyulmas?,
b) Asansöre 12 ya??ndan küçüklerin yaln?z binmelerinin önlenmesi,
c) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmad???na dikkat edilmesi,
d) Asansöre girip ç?karken oyalay?c? hareketlerde bulunmay?p bu i?in süratle yap?lmas?,
e) Asansör kullan?c?s?n?n kat kap?s?n? içeriden veya d??ardan mutat ?eklin d???nda açmaya u?ra?mamas?,
f) Asansör kullan?c?s?n?n kat aras?nda kald???nda kap? cam?n? k?rarak ç?kmaya çal??mamas?,
g) Kap?s?z kabinlerde asansör kullan?c?s?n?n kabin içinde seyir halinde hareketli olan kap? taraf?ndaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya e?yalar?n?n temas?na meydan vermemesi,
h) Asansör kullan?c?s?n?n kabin üstündeki ç?k?? kapa??ndan kendi ba??na ç?kmaya çal??mamas? (bu kapak sadece d??ar?dan kurtarmak isteyenler için kullan?l?r),
i) Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymamas? için tedbir al?nmas?,
j) Anla?mal? bak?m yapan firma d???nda ba?ka bir firma ve ki?ilerin asansöre müdahale ettirilmemesi.

?stisnalar
Madde 26 - Makine dairesiz yap?lan asansörler için makine dairesi ile ilgili hükümler uygulanmaz. Ancak asansör firmas? taraf?ndan muhtemel riskleri önleyici tedbirler al?nmal?d?r. Ayr?ca güvenlik ?artlar? ile standartlar?n ön gördü?ü di?er ?artlar da uygulan?r.

SEK?Z?NC? BÖLÜM
Çe?itli Hükümler

Bildirimler
Madde 27 - Bildirimlere ili?kin hususlar a?a??da belirtilmi?tir.
a) Bakanl?kça, 95/16/EC say?l? Avrupa Birli?i direktifi dikkate al?narak haz?rlanan bu Yönetmeli?in uygulamaya konuldu?u Müste?arl?k arac?l??? ile Komisyona ve Avrupa Birli?i üyesi ülkelere bildirilir.
b) Bu Yönetmelik hükümleri gere?ince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksam?na 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü s?n?rlama, yasaklama ve tedbirlerin al?nmas?n? gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanl?kça en k?sa süre içinde ilgili taraflara ve Müste?arl?k arac?l??? ile Komisyona ve Avrupa Birli?i üyesi ülkelere bildirilir.

Gizlilik
Madde 28 - Bakanl?k, Onaylanm?? Kurulu? ve bu Yönetmeli?in uygulanmas?na kat?lan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri s?ras?nda temin ettikleri bütün bilgilerin gizlili?ini sa?lar.

Ayk?r? Davran??larda Uygulanacak Hükümler
Madde 29 - Bu Yönetmeli?in Yedinci Bölümünde yer alan hizmete ili?kin hususlara ayk?r? hareket edenler hakk?nda 4077 say?l? Kanun ve bu Yönetmeli?in ürünlere ili?kin hükümlerine ayk?r? davran??ta bulunanlara ise 4703 say?l? Kanun hükümleri uygulan?r.

Yürürlükten Kald?r?lan Mevzuat
Madde 30 - 20/12/1995 tarihli ve 22499 say?l? Resmi Gazete&8217;de yay?mlanan Asansör Yönetmeli?i, bu Yönetmeli?in zorunlu olarak uygulamaya girdi?i tarihten itibaren yürürlükten kald?r?lm??t?r.

Düzenlemeler
Madde 31 - Bakanl?k, bu Yönetmeli?in uygulanmas? ile ilgili olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir.

Ulusal Daimi Komite
Madde 32 - Bu Yönetmeli?in uygulanmas? ve i?lerli?inin sa?lanmas? amac?yla, gerekti?inde, Bakanl?k koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kurulu?lar?n?n temsilcilerinden olu?an Ulusal Daimi Komite kurulabilir. Bu komiteye i?tirak edecek kurum ve kurulu?lar ve komitenin çal??ma usul ve esaslar? yay?mlanacak tebli? ile belirlenir.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik, yürürlü?e girdi?i tarihten 18 ay sonra zorunlu olarak uygulan?r. Bu süre zarf?nda gerek bu Yönetmeli?in hükümlerine uygun üretilen, gerekse 30 uncu maddede belirtilen Asansör Yönetmeli?i ve ilgili standard?na uygun imal edilen ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük
Madde 33 - Bu Yönetmelik yay?m tarihinde yürürlü?e girer.

Yürütme
Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakan? yürütür

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group