Ovit Asansör A.Ş.
YANGIN YÖNETMEL???

B?NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMEL?K
Bakanlar Kurulu Karar? : 12/6/2002-2002/4390
Resmî Gazete : 26.7.2002/24822

Ek ve De?i?iklikler:
1) 26/52004-2004/7382 B.K.K. (11.6.2004/25489 RG)

B?R?NC? KISIM

Genel Hükümler, Tan?mlar, Binalar?n Kullan?m S?n?flar? ve Bina Tehlike S?n?fland?rmas?

B?R?NC? BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeli?in amac?; kamu ve özel kurum ve kurulu?lar ile gerçek ki?ilerce kullan?lan her türlü yap?, bina, tesis ve i?letmelerin, tasar?m?, yap?m?, i?letimi, bak?m? ve kullan?m? a?amalar?nda, herhangi bir ?ekilde ç?kan yang?n?n, can ve mal kayb?n? en aza indirerek söndürülmesini sa?layacak yang?n öncesinde ve s?ras?nda al?nacak tedbirler ile organizasyon, e?itim ve denetimi sa?lamakt?r.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Türkiye genelinde her türlü yap?, bina, tesis ile aç?k ve kapal? alan i?letmelerinde al?nacak yang?n önleme ve söndürme tedbirlerini, yang?n?n ?s?, duman, zehirleyici gaz, bo?ucu gaz ve panik nedeni ile olu?an can güvenli?ine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan tasar?m, yap?m, kullan?m, bak?m ve i?letim esaslar?n? kapsar.

Yasal dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 7126 say?l? Sivil Savunma Kanunu`nun Ek-9 uncu maddesi gere?ince haz?rlanm??t?r.

Uygulama

Madde 4- Bu Yönetmelik; yürürlük tarihinden sonra yap?lacak yeni yap?lar ile kullan?m amac? de?i?en veya ruhsat alma zorunlulu?unu gerektiren esasl? onar?m ve tadilat yap?lacak mevcut yap?larda ve bu Yönetmelikte belirtilen di?er yap?, bina, tesis ve i?letmelerde uygulan?r. Bu Yönetmeli?in yürürlük tarihinden önce yap? ruhsat? al?n?p yap?m? devam eden binalar da mevcut yap? say?l?r. Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmi, özel yeralt? ve yerüstü in?aat? ve bunlar?n ilave, de?i?iklik ve onar?mlar?n? içine alan sabit ve hareketli tesisler yap? niteli?i kazanm?? olarak tan?mlan?p buna göre i?lem görecektir.
Türk Silahl? Kuvvetlerince kullan?lan yap?, bina ve tesisler ile e?itim ve tatbikat alanlar?n?n yang?ndan korunmas? bu Yönetmelik hükümleri dikkate al?narak haz?rlanacak yönetmeli?e göre yap?l?r.

`Korunmas? Gerekli Kültür Varl???` olarak tescil edilen binalarda, yang?n güvenli?i ile ilgili yap?lacak tesisatlar için `Kültür ve Tabiat Varl?klar?n? Koruma Kurulu`nun görü?ü al?n?r ve yap?n?n özelli?ini etkilemeyecek biçimde, alg?lama, uyar? ve/veya söndürme sistemleri yap?l?r.

Bu Yönetmelikte tan?mlanmam?? aç?kl?k gereken hususlarda Türk Standartlar? Enstitüsü (TSE) ve Avrupa Normlar? (EN) standartlar? esas al?n?r.

Bu Yönetmelikte belirtilen ko?ullar?n ihlal edildi?i belirlenen yap?lara tamamen veya k?smen kullan?m izni verilmez.

Bu Yönetmeli?in uygulanmas?nda yap?m ile ilgili konularda tereddüde dü?ülen hususlarda Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl???, di?er hususlarda ?çi?leri Bakanl???n?n yaz?l? görü?ü al?n?r ve bu görü?e uyulur.

Görev, yetki ve sorumluluk

Madde 5- Yeni yap? üretiminde veya mevcut binalardan proje de?i?ikli?i gerektiren esasl? onar?m ve tadilat projelerinde, binan?n özelliklerine göre Yönetmelikte öngörülen hususlara ait ?artlar göz önüne al?n?r.

Projeler, di?er yasal düzenlemeler yan?nda, yang?n güvenli?i aç?s?ndan bu Yönetmelikte öngörülen ?artlara uygun de?ilse binaya yap? ruhsat? verilmez.

Yeni yap?lan ya da proje tadilat?yla kullan?m amac? de?i?tirilen yap?larda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yap?lmad???n?n tespiti halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yap? kullanma izin belgesi ve/veya çal??ma ruhsat? verilmez.

Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmas?ndan, yat?r?mc? kurulu?lar, mal sahipleri, i?veren temsilcileri, tasar?m ekibi, mimar ve mühendisler, uygulay?c? yükleniciler, imalatç?lar görevli ve sorumludurlar. Ayr?ca, yap? üretiminde ve kullan?m?nda yer alan mü?avir, dan??man, proje kontrol, yap? denetim ve i?letme yetkilileri sorumludurlar.

Binalar?n yang?n söndürme, alg?lama ve tahliye projeleri tesisat projelerinden ayr? olarak haz?rlan?r. Projeler, belediye ve mücavir alan s?n?rlar? içerisinde belediyeler, d???nda valilikler taraf?ndan onaylanmak ?art?yla uygulan?r.

Yap? üretiminde yer alan mal sahipleri, i?veren temsilcileri, tasar?m ekibi, mimar ve mühendisler, yap? denetim kurulu?lar?, müteahhitler, imalatç?lar ve dan??manlar, bu Yönetmelik hükümlerine uyulmamas? nedeniyle olu?an yang?n hasarlar?ndan kusurlar? oran?nda sorumlu tutulurlar.

Yap? ruhsat? vermeye yetkili merci; yang?n söndürme, alg?lama ve tahliye projelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmad???n? denetlemek zorundad?r.

Sigorta ?irketleri, yang?na kar?? sigorta ettirme talebi ald?klar? bina, tesis ve i?letmelerde, bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmad???n? kontrol etmek zorundad?r.

Yang?n güvenli?i sistemlerinin te?vik edilmesi için, kamu kurulu?lar?nca proje onay hizmetlerinden hiçbir ?ekilde vize, harç ve benzeri ücret tahsil edilmez.

Genel sorumluluklar ve yasaklar

Madde 6- Bu Yönetmeli?in uygulanmas?nda genel sorumluluk ve yasaklar a?a??da belirtilmi?tir.

a) Yang?n? Haber Verme: Herhangi bir yerde kontrol d??? ate? yand???n?
veya duman?n? görenlerin bunu, do?ru tarif ederek ve me?gul etmeden itfaiyeye haber vermesi zorunludur.

b) Park Yasa??: Sokak ve caddelerle araçlar?n yang?n söndürme cihazlar?n?n kullan?m?n? ve itfaiye araçlar?n?n geçi?ini zorla?t?racak ?ekilde park etmeleri, yol vermemeleri, yaya kald?r?m?n? a?acak ?ekilde tabela ve afi? as?lmas?, sergi aç?larak yolun kapat?lmas?, dar sokaklara park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasakt?r.

c) Söndürme Malzemelerine Müdahale: Her türlü bina, aç?k arazi, tesis, sokak, cadde, alan ve meydanlarda bulunan sabit ve seyyar yang?n söndürme tesisat ve cihazlar?n? kar??t?rmak, bozmak, k?rmak veya kullan?lmayacak hale getirmek yasakt?r.

d) Aç?kta Ate? Yakmak: Koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve kurulu?lar? ile i?leticilere ve vatanda?lara ocak yeri olarak ayr?lm?? yerler d???nda ate? yakmak, ate?le ilgili i?ler yapmak, an?z yakmak yasakt?r. Ka??t, plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile k?v?lc?ml? küllerin ve sigara izmaritlerinin kapal? mekanlara, kap? önlerine, çöp konteyn?rlar?na, ormanl?k alanlara, otoban, cadde ve sokaklara at?lmas? ve dökülmesi yasakt?r.

e) Bina Önünü Aç?k Bulundurma: Yang?na müdahaleyi kolayla?t?rmak bak?m?ndan, yap?lar?n ana giri?i ve civar?nda, itfaiye araçlar?n?n rahatl?kla yana?mas?n? temine yönelik `park yasa??` konulur ve bu husus trafik levha ve i?aretleriyle gösterilir.

f) ?hbar Telefonu: Kamuya ait telefon kabinleri ve ücretli telefon kabinlerinin içine, karayollar? ve otobanlar?n ?ehir d???ndaki uygun yerlerine, kamu binalar?, siteler ve di?er kurum ve kurulu?lar?n güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulundu?u yerlere, k?rm?z? zemin üzerine fosforlu sar? veya beyaz renkte `YANGIN 110` yaz?lmas? zorunludur.

g) Bina Sorumlusu: Bu Yönetmeli?in bu bölümdeki maddelerinde yer alan yang?n güvenli?i, itfaiyeye yard?m ve yasaklarla ilgili hususlar?n uygulanmas?, binadaki en büyük amirin, kat mülkiyeti tesis etmi? yap?lar?n yöneticilerinin, di?er binalarda bina sahibinin sorumlulu?undad?r.

h) Yang?n Söndürücü Cihaz ve Tesisler: Binalardaki sabit veya seyyar yang?n söndürme cihaz ve tesisat?n? bozmak, k?rmak, kar??t?rmak, sökmek, içine ka??t paçavra gibi yabanc? maddeler koymak veya bunlar? kullan?lmayacak hale getirmek veya bozuk bir halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yang?n musluklar?n?n önünü kapatmak, itfaiyenin geçi?ini güçle?tirecek ?ekilde araç park etmek, bina önüne ip çekmek, tente ast?rmak, sergi kurdurmak ve benzeri hareketler yapmak yasakt?r. Yang?n söndürücü tesis ve malzeme, amac? d???nda kullan?lamaz.

i) ?tfaiye Amirinin Talimatlar?na Uyma Zorunlulu?u: Gerek bina itfaiye görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yapt?klar? s?rada, yetkili itfaiye amirinin can ve mal güvenli?ini korumaya yönelik verece?i karar ve talimatlar, di?er kamu görevlilerince ve bina sorumlular?nca aynen yerine getirilir.

j) ?tfaiye Emrine Girmek: Binada yang?n ç?kmas? halinde olaya müdahale eden bina sorumlular?, mahalli itfaiye te?kilat? amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve kendisine her konuda yard?m etmek zorundad?rlar.

k) ?tfaiye ile ??birli?i: Kamu görevlileri, bina kullan?c?lar?, bina görevlileri, gönüllü ekipler ve olay yerinde bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yard?mc? olurlar ve çal??mas?n?
güçle?tirici davran??larda bulunamazlar.


?K?NC? BÖLÜM
Tan?mlar

Madde 7- Bu Yönetmelikte geçen baz? kavramlar a?a??da tan?mlanm??t?r.

Acil Durum: Afet olarak de?erlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kas?t ve çe?itli amaçlarla meydana getirilen olaylar?n tümünün yol açt??? hallerdir. ,

Acil Durum Ekibi: Yang?n, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanlar?n tahliyesini sa?layan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme olaylar?na kat?lan ekiptir.

Acil Durum Planlar?: Acil durum gerektiren olaylarda yap?lacak, müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilkyard?m konular?n?n nas?l ve kimler taraf?ndan yap?laca??n? gösteren ve acil durum öncesinde haz?rlanmas? gereken planlard?r.
Aç?k Arazi ??letmesi: Do?a ?artlar?na aç?k olan ve otopark, tank sahalar?, hurda sahalar?, kimyasal

madde, kereste deposu, piknik alan?, turistik tesis ve benzeri gibi çe?itli amaçlarla kullan?lan muhtelif büyüklükteki arazi i?letmesidir.

Alevlenme Noktas?: Is?nan maddeden ç?kan gazlar?n bir alevin geçici olarak yakla?t?r?l?p uzakla?t?r?lmas? sonucunda yanmay? sürdürdü?ü en dü?ük s?cakl?kt?r.

Alev Yönlendirme Bacas?: Bir yang?nda alevlerin istenilen yöne çekilerek yang?n?n geni?lemesini önlemeye yönelik bacalard?r.

Apartman Binas?: Ba??ms?z mutfak ve banyolar? bulunan, üç veya daha fazla mesken birimi içeren binad?r.

Atriumlu Yap?: ?ki ya da daha çok say?da kat?n içine aç?ld???, tepesi kapal? geni? ve yüksek yap?d?r. Merdiven yuvas?, asansör kuyusu, yürüyen merdiven bo?lu?u, ya da su, elektrik, havaland?rma, iklimlendirme, haberle?me gibi tesisat?n içinde yer ald??? tesisat bacalar? ve ?aftlar atrium say?lmaz.

Bas?nçland?rma: Kaç?? yollar?ndaki iç hava bas?nc?n? yap?n?n di?er mekanlar?ndaki bas?nca göre daha yüksek tutarak duman s?z?nt?s?n? önleme yöntemidir.

Bina Yüksekli?i: Binan?n kot ald??? noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafe veya imar plan? ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.

Bodrum Kat?: Dö?emesinin üst kotu, yap? d?? duvar?na biti?ik zeminin en üst kotuna göre 1.2 m`den daha a?a??da olan katt?r.

Duman Haznesi: ?çinde duman toplanmas? amac?yla tavanda tasarlanan hacimdir.

Duman Kontrolü: Yang?n durumunda duman ve s?cak gazlar?n yap? içindeki hareketini ya da yay?l?m?n? denetlemek için al?nan önlemlerdir.

Duman Perdesi: Yükselen duman?n yanal yay?l?m?n? s?n?rlamak amac?yla tavanda sabit konumda, uzaktan kapat?labilen ya da bir dedektör uyar?s?yla kapanan yang?na kar?? dayan?kl? bölücü perdedir.

Duman Tahliyesi: Duman?n yap?n?n d???na kendili?inden ç?kmas? ya da mekanik yolla zorlamal? olarak at?lmas?d?r.

Güvenlik Bölgesi: Binadan tahliye edilen ?ah?slar?n güvenle bekleyecekleri bölgedir.

?tfaiye Asansörü: Kullan?m? do?rudan bina söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi alt?nda olan ve ek korunum uygulanm?? özel asansördür.

Islak Sprinkler Sistemi: Borular? sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan sprinkler sistemidir.

Kademeli Yatay Tahliye: Kullan?c?lar?n bir yang?ndan uzakla?arak ayn? kat düzeyinde yer alan bir yang?n geçirimsiz kompart?mana ya da alt kompart?mana s???nmas?d?r.

Kaç?? Ayd?nlatmas?: Normal ayd?nlatma devrelerinin kesintiye u?ramas? durumunda armatürün kendi gücüyle sa?lanan ayd?nlatmad?r.

Kaç?? Uzakl???: Kat içinde herhangi bir noktada bulunan bir kullan?c?n?n kendisine en yak?n bir kat ç?k???na kadar almak zorunda oldu?u yolun gerçek uzunlu?udur.

Kaç?? Yolu: Binan?n herhangi bir noktas?ndan yer seviyesindeki cadde veya soka?a kadar olan ve hiçbir ?ekilde engellenmemi? bulunan yolun tamam?d?r. Oda ve di?er müstakil hacimlerden ç?k??lar, katlardaki koridor ve benzeri geçi?ler, kat ç?k??lar?, zemin kata ula?an merdivenler ve bina ç?k???na giden yollar bu kapsamdad?r.

Kamuya Aç?k Kullan?m: Binan?n, önceden kimli?i bilinen ki?ilerin yan? s?ra i?i olan herkesin giri?-ç?k???na aç?k olarak kullan?lmas?d?r. Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, i?yeri, aç?k ve kapal? spor tesisleri, e?itim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar, kamuya aç?k bina olarak de?erlendirilir.

Konut: Ticari amaç gözetmeksizin bir ya da birçok insan?n i? zaman? d???nda bar?nma, dinlenme, uyuma amac? ile ikamet etti?i, imar plan?nda bu amaca ayr?lm?? olan ev, meskendir.

Kullan?c? Yük Katsay?s?: Belirli tip yap?larda 1 m2 yüzey için olas? kullan?c? say?s?d?r.

Kullan?c? Yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binan?n esas al?nan belli bir bölümünde bulunma olas?l??? olan toplam insan say?s?d?r.

Boru Sistemi: Normalde içinde su bulunmayan ancak yang?n durumunda itfaiyenin zemin düzeyinden su basabilece?i dü?ey borudur.

Kuru Sprinkler Sistem: Çal??ma öncesi borular?n?n ço?unlu?u hava ile dolu durumda tutulan sprinkler sistemdir.

Korunumlu Koridor/Hol:Biti?ik oldu?u mekanlardan yang?na kar?? dayan?kl? yap? elemanlar?yla ayr?larak yang?n etkilerinden korunmu? hol ya da koridordur.

Korunumlu Merdiven: Yang?na kar?? dayan?kl? bir malzemeyle çevrili ve zemin düzeyinde bir son ç?k??la güvenlikli bir alana aç?lan yang?n merdivenidir.

Mevcut Yap?: Bu Yönetmeli?in yürürlü?e girmesinden önce yap?m? tamamlanm?? yada yap? ruhsat? verilmi? olan yap?d?r.

Ortak Merdiven: Birden çok say?da kullan?m birimine hizmet veren kaç?? merdivenidir.

Otomatik: ?nsan müdahalesine ihtiyaç göstermeksizin bir fonksiyonu kendi kendine yerine getiren sistemdir.

Sertifikal?: TSE veya TSE taraf?ndan kabul gören uluslararas? bir onay kurulu?u taraf?ndan test edilerek ilgili standartlara uygunlu?u onaylanm??, ekipman, malzeme veya hizmetlerdir.

S?v?la?t?r?lm?? Petrol Gazlar? (SPG veya LPG): S?v?la?t?r?lm?? propan, propilen, normal-bütan, izo-bütan ve bütilen bile?iklerini veya bu bile?iklerin kar???mlar?n? ifade eder.

Site: Herhangi bir ?ekilde çevresinden ayr?lan ortak kullan?m alanlar?, güvenlik te?kilat? ve sistemleri ve yönetim bütünlü?ü olan konutlar veya i?yerleri toplulu?udur.

Son ç?k??: Bir yap?dan kaç?? sa?layan yolun yap? d???ndaki güvenlikli bir alana (yol, cadde vb.) geçit veren biti? noktas?d?r.

Sprinkler: Yang?nlar? söndürmek ve geli?en yang?nlar? itfaiye gelinceye kadar s?n?rlamak amac?yla kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemlerdir.

Sulu Boru Sistemi: Normalde sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan dü?ey borudur.

Yang?n Bölmesi (Bariyeri): Bina içinde, yang?n?n ve duman?n ilerlemesi ve yay?lmas?n? tan?mlanan süre için durduran, yatay veya dü?ey konumlu elemand?r.

Yang?n Bölgesi (Zonu): Yang?n durumunda, uyar? ve söndürme önlemleri di?er bölümlerdeki sistemlerden ayr? olarak devreye giren bölümdür.

Yang?n Dayan?kl?l?k S?n?f?: Bir yap? malzemesi ve/veya eleman?n? uygun ?s?tma ve bas?nç ko?ullar? alt?nda TS 1263, TS 4065 ile ilgili Avrupa Standartlar?nda belirlenen yanmaya dayan?kl?l?k deneyleri sonucunda saptanan yang?na dayan?kl?l?k süresini belirler.

a) Yang?na dayan?kl?l?k süresi 30-59 dakika olan F30,

b) Yang?na dayan?kl?l?k süresi 60-89 dakika olan F60,

c) Yang?na dayan?kl?l?k süresi 90-119 dakika olan F90,

d) Yang?na dayan?kl?l?k süresi 120-179 dakika olan F120,

e) Yang?na dayan?kl?l?k süresi 180 dakika ve yukar?s? olan F180,
olarak gösterilir.

Yang?na Kar?? Dayan?kl?l?k: Bir yap? bile?eni ya da eleman?n?n yük ta??ma, bütünlük ve yal?tkanl?k özelliklerini belirlenen bir süre koruyarak yang?na kar?? dayanmas?d?r.

Yang?n Duvar?: ?ki bina aras?nda veya ayn? bina içinde farkl? yang?n yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayr?lmas? gereken durumlarda, yang?n?n ilerlemesini ve yay?lmas?n? tan?mlanan süre için durduran dü?ey elemand?r.

Yang?n Güvenlik Holü: Kaç?? merdivenlerine yang?n?n ve duman?n geçi?ini engellemek için yap?lacak yang?n güvenlik holleridir.

Yang?n Kap?s?: Bir yap?da kullan?c?lar, hava ya da nesneler için dola??m olana?? sa?layan, kapal? tutuldu?unda duman, ?s?, alev geçi?ine belirli bir süre direnecek nitelikteki kap?, kapak ya da kepenktir.

Yang?n Kompart?man?: Bir bina içerisinde, üstü ve alt? da dahil olmak üzere her yan? en az 60 dakika yang?na kar?? dayan?kl? yap? elemanlar?yla duman ve ?s? geçirmez alanlara ayr?lm?? (hacim) bölümdür.

Yang?n Merdiveni: Yang?n durumunda, binadaki insanlar?n emniyetli olarak ve süratle tahliyesi için özel olarak yap?lan yang?ndan korunmu? kaç?? merdivenidir. Kaç?? yollar? bütününün bir parças? olup di?er kaç?? yolu bölümlerinden ba??ms?z olarak tasarlanamazlar

Yang?n Mukavemet Süresi: Yanma h?z? 0.8 mm/dakika kabul edilmek suretiyle, ah?ap eleman?n bu ?ekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsay?s? 1.00`e e?it al?narak, üzerine gelen gerçek yükü ta??yabildi?i süre olup; ah?ap elemanlar?n yang?n mukavemet hesaplar?nda dikkate al?n?r.

Yang?n Perdesi: Korunmas? gereken obje, ürün veya alt yap?n?n yang?na kar?? korunmas? veya ?s?n?n yatay veya dü?eyde yay?lmas?n? önlemek maksad?yla kullan?lan özel donan?ml? bariyerlerdir.

Yang?n Türü: Yang?n türü, yang?n?n yanmakta olan maddeye göre çe?ididir ve dört s?n?fa ayr?l?r.

a) A s?n?f? yang?nlar, yan?c? kat? maddeler yang?n?d?r. Odun, kömür, ka??t, ot, dokümanlar, plastikler gibi madde yang?nlar? bu s?n?fa girer.

b) B s?n?f? yang?nlar, yan?c? s?v? maddeler yang?n?d?r. Benzin, benzol, makine ya?lar?, laklar, ya?l? boyalar, katran, asfalt gibi madde yang?nlar? bu s?n?fa girer.

c) C s?n?f? yang?nlar, yan?c? gaz maddeler yang?n?d?r. Metan, propan, bütan, s?v?la?t?r?lm?? petrol gaz? (SPG), asetilen, havagaz?, hidrojen gibi gaz yang?nlar? bu s?n?fa girer.

d) D s?n?f? yang?nlar, lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metallerle, radyoaktif maddeler yang?n?d?r.

Yang?n Yükü: Bir yap? bölümünün içinde bulunan yan?c? maddelerin kütleleri ile alt ?s?l de?erleri çarp?mlar?n?n toplam?n?n plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen büyüklüktür. (MJ/m2)

Yap? Sahibi: Yap? üzerinde mülkiyet hakk?na sahip olan gerçek ve tüzel ki?ilerdir.
Yap? Sorumlular?: Yap? i?lerinde görev alan yap?m müteahhidi, proje müellifi, tasar?mc?, ?antiye ?efi ve yap? denetim kurulu?udur.

Yap? Yüksekli?i: Bodrum kat, asma katlar ve çat? aras? piyesler dahil yap?n?n in?a edilen tüm katlar?n?n toplam yüksekli?idir.
Y?rt?lma Yüzeyi: Patlama riskine kar??, kapal? bölümün yan duvar?nda olu?turulan zay?f yüzeydir.

Yüksek Bina: Bina yüksekli?i 21.50 m`den fazla veya yap? yüksekli?i 30.50 m`den fazla olan binalar yüksek yap? olarak kabul edilir.

Yüksek Risk: Yüksek tehlike s?n?f?na giren maddelerin üretildi?i, kullan?ld???, depoland??? yerlerdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Binalar?n Kullan?m S?n?flar?
Madde 8- Binan?n kullan?m s?n?f? ile ilgili bir tereddüt olu?tu?u takdirde Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl???n?n de?erlendirmesi ve karar?na uyulacakt?r. Binalar?n kullan?m özelliklerine göre s?n?flar? ?unlard?r:

Toplanma amaçl? binalar,

E?itim amaçl? binalar,

Sa?l?k hizmeti amaçl? binalar,

Tutukevi, cezaevi ve ?slahevleri,

Konaklama amaçl? binalar,

Ticaret amaçl? binalar,

Büro binalar?,

Endüstriyel tesisler,

Depolama amaçl? tesisler,

Kar???k kullan?ml? binalar.

Toplanma amaçl? binalar

Madde 9- Toplanma amaçl? binalar; tören, ibadet, e?lence, yeme, içme, ula??m, araç bekleme gibi nedenlerle 50 veya daha fazla ki?inin bir araya gelebildi?i tüm binalar veya bunlar?n bu amaçla kullan?lan bölümlerini kapsar.

a) At?? poligonlar?,

b) Bilardo salonlar?,

c) Bovling salonlar?,

d) Dans salonlar?, diskotekler, kumarhaneler ve gece kulüpleri,

e) Duru?ma salonlar?,

f) Dü?ün salonlar?,

g) Hn) Müzeler ve sanat galerileri,

o) Oditoryumlar,

p) Rekreasyon merkezleri,

r) Restoranlar, lokantalar, barlar,

s) Sa?l?k kulüpleri ve spor salonlar?,

t) Sergi ve fuar salonlar?,

u) Sinema salonlar?,

v) Tiyatro salonlar?,

y) Tören salonlar?,

z) Üniversite, akademi, enstitü ve yüksek okul derslikleri, (50 ki?i ve yukar?s?) toplanma amaçl? binalar kapsam?ndad?r.

Herhangi bir binada toplanma amaçl? olarak kullan?lan ancak 50`den az ki?inin toplanmas?na uygun olan bölümler, esas binan?n kullan?m s?n?fland?r?lmas?na tabi olacaklar ve Yönetmeli?in bu s?n?fland?rma ile ilgili kurallar?na uyacaklard?r.

E?itim amaçl? binalar

Madde 10- E?itim amaçl? binalar; ortaö?retim son s?n?f dahil olmak üzere 6 veya daha fazla ki?i taraf?ndan günde 4 saat veya daha fazla bir süre, ya da haftada 12 saatten fazla bir süre ile e?itim amac?yla kullan?lan binalar veya bunlar?n bu amaçla kullan?lan bölümlerini kapsar.

a) Ana okullar?,

b) ?lkö?retim okullar?,

c) Orta ö?retim okullar?,

d) Özel dershaneler,

e) Özel okullar,

e?itim amaçl? binalar kapsam?ndad?r.

E?itim kurulu?lar?na ait di?er binalar bu Yönetmeli?in ilgili maddelerine uygun olacaklard?r.

Sa?l?k hizmeti amaçl? binalar

Madde 11- Sa?l?k hizmeti amaçl? binalar; fiziksel veya zihinsel bir hastal?k veya yetersizlikten tedavisi veya bak?m?; veya küçük çocuklar, nekahet halindeki ki?iler ya da bak?ma muhtaç ya?l?lar?n bak?mlar? için kullan?lan ve 4 veya daha fazla ki?inin yat?r?labildi?i binalar? veya binalar?n bu amaçla kullan?lan bölümlerini kapsar.

a) Bak?mevleri,

b) Do?umevleri,

c) Hastaneler,

d) Huzurevleri,

e) Sa?l?k merkezleri,

f) Sa?l?k ocaklar?,

g) Kre?ler,

h) Yuvalar,

sa?l?k hizmeti amaçl? binalar kapsam?ndad?r.

Tutukevi, cezaevi ve ?slahevleri

Madde 12- Tutukevi, cezaevi ve ?slahevleri; çe?itli düzeylerde özgürlükleri k?s?tlanm?? ve güvenlik nedeniyle kendi kontrolleri d???nda hareketleri s?n?rland?r?lm?? bireylerin bar?nd?r?ld??? binalard?r.

a) Cezaevleri,

b) Islahevleri,

c) Madde ba??ml?lar ?slah merkezleri,

d) Tutukevleri,

bu amaçla kullan?lan binalar aras?ndad?r.

Konaklama amaçl? binalar

Madde 13- Konaklama amaçl? binalar; normal bar?nma amac?yla kullan?lan, uyuma maksatl? bölümleri bulunan binalar? kapsar.

a) Oteller, moteller, yatakhaneler,

b) Yurtlar, ko?u?lar,

c) Tatil köyleri,

d) Apartman binalar?,

e) Pansiyonlar,

f) Tek ve çift aile evleri,

konaklama amaçl? binalard?r.

Ticaret amaçl? binalar

Madde 14 - Ticaret amaçl? binalar, ticari mallar?n te?hir ve sat??? için kullan?lan binalar? veya bunlar?n bu amaçla kullan?lan bölümlerini kapsar.

a) Al??veri? merkezleri

b) Berber ve kuaför salonlar?,

c) Büyük ve çok katl? ma?azalar,

d) Dükkanlar,

e) Market ve süper marketler,

f) Müzayede salonlar?,

g) Restoranlar ve barlar, (50 ki?inin alt?)

ticaret amaçl? binalar kapsam?ndad?r.

Ticari mallar?n sat??? ile ba?lant?l? olarak kullan?lan ve ayn? binan?n içinde bulunan büro, depo ve hizmet amaçl? bölümler ticaret amaçl? bina s?n?fland?rmas?na girer.

Esas olarak ba?ka bir kullan?m s?n?f?na giren bir binada bulunan küçük ticaret amaçl? bölümler, örne?in bir i? merkezinin bünyesindeki bir gazete bayii, binan?n esas kullan?m s?n?fland?rmas?na ili?kin kurallara uyacaklard?r.

Büro binalar?

Madde 15 - Büro binalar?; i? amac?yla her türlü büro hizmetlerinin (ticaret amaçl? binalar?n kapsam?na giren i?ler hariç) yürütüldü?ü, hesap ve kay?t i?lemlerinin ve benzer çal??malar?n yap?ld??? binalard?r.

a) Ayakta tedavi merkezleri,

b) Bankalar,

c) Belediye binalar?,

d) Ses, video ve film kay?t istasyonlar?, (halka aç?k olmayan)

e) Doktor ve di?çi muayenehaneleri,

f) Genel büro binalar?,

g) Hava trafik kontrol kuleleri,

h) Kamu hizmet binalar?,

i) Mahkeme binalar?,-

j) Radyo ve televizyon istasyonlar?,

k) Üniversite, akademi, enstitü, yüksekokullar ve 50 ki?inin alt?ndaki derslikler,

büro binalar? kapsam?ndad?r.

Ba?ka bir binan?n bünyesinde büro hizmetleri için kullan?lan bölümler, ana binan?n kullan?m s?n?fland?r?lmas?na tabi olacaklar ve Yönetmeli?in bu s?n?fland?rma ile ilgili kurallar?na uyacaklard?r.

Endüstriyel tesisler

Madde 16 - Endüstriyel tesisler; her çe?it ürünün yap?ld??? fabrika ve i?leme, montaj, kar??t?rma, temizleme, y?kama, paketleme, depolama, da??t?m ve onar?m gibi i?lemlere mahsus bina ve yap?lar? kapsar.

a) B?çk?haneler,

b) Çama??rhaneler,

c) Enerji üretim tesisleri,

d) Gaz tesisleri,

e) G?da i?leme tesisleri,

f) Hangarlar, (bak?m-onar?m amaçl? olanlar)

g) Liman, dog, r?ht?mlar, dolum ve bo?alt?m tesisleri,

h) Her türlü fabrika,

i) Kuru temizleme tesisleri,

j) Pompa istasyonlar?,

k) Rafineriler,

l) Telefon santralleri,

endüstriyel binalar kapsam?ndad?r.

Depolama amaçl? tesisler

Madde 17 - Depolama amaçl? tesisler; her türlü mal, emtia, ürün, araç veya hayvanlar?n depolanmas? veya muhafazas? için kullan?lan tüm bina ve yap?lar? kapsar.

a) Ah?rlar,

b) Antrepolar,

c) Dökme ya? depolar?,

d) E?ya depolar? ve emanetçiler,

e) Hangarlar (depolama amaçl? olanlar),

f) Kamyon parklar?,

g) Otopark ve garajlar,

h) Silolar,

i) Tank çiftlikleri,

j) So?uk depolar,

depolama amaçl? binalar kapsam?ndad?r.

Ba?ka bir binan?n içerisinde bulunan 50 m2 den küçük depolama amaçl? bölümler ana binan?n bir parças? olarak kabul edileceklerdir.

Kar???k kullan?ml? binalar

Madde 18 - E?er bir binada iki ya da daha fazla kullan?m s?n?fland?r?lmas?na tabi olacak bölümler varsa ve bu bölümler birbirinden, daha yüksek tehlike s?n?f?na uygun bir yang?n bölmesiyle ayr?lam?yorsa ya da iç içe oldu?u için ayr? korunma önlemelerini uygulamak mümkün olmuyorsa, daha yüksek koruma önlemleri gerektiren s?n?fland?rmaya ili?kin kurallar tüm bina için uygulan?r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bina tehlike s?n?fland?rmas?

Madde 19 - Bu Yönetmelik kapsam?nda olan bina veya bir bölümünün tehlikesi, yang?n?n ba?lama ve yay?lmas?, yang?n esnas?nda ortaya ç?kan duman ve gazlar, patlama tehlikesi gibi bina veya yap?da bulunanlar?n ya?amlar? ve emniyetleri için potansiyel tehlike olu?turan faktörlerin izafi tehlike dereceleri anlam?ndad?r.

Bina veya bir bölümünün tehlike s?n?f?, binan?n özelliklerine ve binada yürütülen i?lem ve operasyonlar?n niteli?ine ba?l? olarak saptan?r. E?er bir binan?n çe?itli bölümlerinde de?i?ik tehlike s?n?flar?na sahip maddeler bulunuyorsa en yüksek tehlike s?n?fland?rmas?na göre uygulama yap?l?r.

Bina veya bir bölümünün tehlike s?n?fland?rmas? a?a??da tan?mlanan ?ekilde dü?ük, orta ve yüksek olarak yap?l?r.

a) Dü?ük tehlike, bünyesinde kendi kendine yay?lan bir yang?n?n olu?mas?na imkan vermeyecek ?ekilde dü?ük yanabilirli?e sahip malzemelerden olu?ur. Konutlar, ibadethaneler, hastaneler, okullar, kütüphaneler, müzeler, bürolar, restoran oturma alanlar?, tiyatro, oditoryum ve benzeri yerler bu kapsamdad?r.

b) Orta tehlike, orta h?zla ve önemli miktarda duman ç?kararak yanma olas?l??? bulunan malzemelerden olu?ur. Otopark, f?r?n, çama??rhane, restoran servis alanlar?, kuru temizleyici, deri üretimi, ticarethaneler, ka??t üretimi, postane, yay?n evi, matbaa, otomobil tamirhaneleri, tekstil üretimi, lastik üretimi, marangozhane ve benzeri yerler bu kapsamdad?r.

c) Yüksek tehlike, çok h?zl? olarak yanma olas?l??? bulunan veya patlama tehlikesi bulunan malzemelerden olu?ur. Uçak hangarlar?, yan?c? s?v? ve gazlar?n üretildi?i, depoland??? ve da??t?ld??? yerler, tutu?ma s?cakl??? 38 0C dan dü?ük yan?c? madde kullan?lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler bu kapsamdad?r.

?K?NC? KISIM

Binalara ?li?kin Genel Yang?n Güvenli?i Hükümleri

B?R?NC? BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel

Madde 20 - Bu bölümde aç?klanan genel hükümler, aksi belirtilmedikçe, özellik ve ayr?cal?k gösteren binalar ve ah?ap binalar için de geçerlidir.

Bina yerle?imi

Madde 21 - ?mar planlar? yap?l?rken, konut, ticaret, sanayi gibi fonksiyon bölgeleri aras?nda, yang?n havuzlar? ve su ikmal noktalar?n?n yap?m?na olanak verecek biçimde, ye?il ku?aklar?n ayr?lmas?na ve bu ye?il ku?aklar?n, yang?n güvenli?i aç?s?ndan fonksiyon bölgelerini birbirinden ay?rmas?na özen gösterilecektir.

?mar planlar?n?n tasar?m?nda donat? alanlar? ile yerle?im fonksiyonlar? belirlenirken bina s?n?fland?rmalar?ndaki yang?n önlemleri esas al?nacakt?r.

Yeni planlanan alanda biti?ik nizamda te?ekkül edecek imar adalar?n?n uzunlu?u 75 metreden fazla olmayacakt?r. Uzunlu?u 75 metreden fazla olan biti?ik nizam yap? adalar?nda, yang?n güvenli?i ve eri?im kontrolüne ili?kin düzenlemeler yap?l?r ve önlemler plan müellifi taraf?ndan plan notunda belirtilir.

Plan yap?m? ve revizyonlar?nda, planlama alan? ve nüfus dikkate al?narak, 0.05 m²/ki?i üzerinden itfaiye yerleri ayr?lacakt?r.

Binaya ula??m yollar?

Madde 22 - ?tfaiye araçlar?n?n kentin her binas?na ula?abilmesi için ula??m yollar?n?n tümünde itfaiye araçlar?n?n engellenmeden geçmesine yetecek geni?likte yolun trafi?e aç?k olmas?na özen gösterilir. Özellikle park edilmi? araçlar nedeniyle ula??m yollar?n?n engellenmesini önlemek için 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanunu ile bu Kanuna dayal? olarak ç?kar?lan yönetmeliklere göre belediye trafik birimleri ile Emniyet Trafik ?ube Müdürlü?ü normal zamanda yollar? aç?k tutmakla yükümlüdür. Bunlar yang?n an?nda ula??m?n sa?lanmas? için, park edilmi? araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak açma yetkisine sahiptirler.

?ç ula??m yollar?, herhangi bir binaya ana yoldan eri?imi sa?layan yollard?r. ?ç ula??m yollar?nda ola?an geni?lik en az 4 m. ve ç?kmaz sokak durumunda en az 8 m geni?lik olacakt?r. Dönemeçte, iç yar?çap en az 11 m, d?? yar?çap en az 15 m e?im en çok yüzde 6, dü?ey kurp en az R=100 m yar?çapl? olmal?d?r. Serbest yükseklik en az 4 m ve ta??ma yükü en az 15 ton (10 tonluk arka dingil yükü dü?ünülecektir) al?nacakt?r.

E?er iç ula??m yolundan binaya eri?im için gerekli aç?l? mesafe, o bölgeye hizmet verecek itfaiyenin elindeki araçlar?n eri?im olanaklar?ndan daha uzaksa, itfaiye arac?n?n binaya yana?mas?na engel olabilecek çevre veya bahçe duvarlar?, itfaiye arac? taraf?ndan kolayl?kla y?k?labilir biçimde zay?f olarak yap?lacakt?r. Bu ?ekilde zay?f olarak yap?lan duvar bölümü en az 8 metre eninde olacak, k?rm?z? çapraz i?aretle görünür k?l?nacak ve önüne araç park edilmeyecektir.

?K?NC? BÖLÜM

Bina Ta??y?c? Sistemi Stabilitesi
Madde 23 - Bina ta??y?c? sistem ve elemanlar?n?n, gerek bir bütün olarak, gerekse her bir eleman?yla, bir yang?nda insanlar?n tahliyesi ya da söndürme süresinde korunmalar? için yeterli bir zaman boyunca stabil kalmalar?n? sa?layacak ?ekilde hesaplanarak boyutland?r?lmalar? zorunludur. Söz konusu hesaplar, istenilen yang?na dayan?kl? ya da yang?n kesici süreyi sa?layacak ?ekilde yap?l?rlar. Özel yap?larda ek hesaplar istenir. Yang?n süresinde s?cakl?k art???n?n zamana ba?l? geli?iminde TS 1263`te verilen ba??nt?lar kullan?lacakt?r.

Yang?n güvenli?i aç?s?ndan en az yang?n önleyici F30-B2 s?n?f?n? sa?lamayan yap? elemanlar?n?n binalar?n ta??y?c? k?s?mlar?nda kullan?lmas?na, çelik endüstri yap?lar?ndaki özel haller d???nda, müsaade edilmez.

Çevreye yang?n yayma tehlikesi olmayan ve yang?n s?ras?nda içindeki yan?c? maddeler çelik elemanlar?nda 540 0C üzerinde bir s?cakl?k art???na sebep olmayacak bütün çelik yap?lar, çelikte yang?na kar?? herhangi bir önlem al?nmaks?z?n yang?na kar?? dayan?kl? kabul edilir. Bunun d???nda kalan çelik yap?larda, çeli?in s?caktan uygun ?ekilde yal?t?lmas? gerekir. Yal?t?m, yang?na dayan?kl? püskürtme s?va ile s?vama, yang?na dayan?kl? boya ile boyama, yang?na dayan?kl? malzemeler ile çevreyi sarma, kutuya alma ve kütlesel yal?t?m ?eklinde yap?labilir.

Betonarme ve ön gerilmeli betondan mamul ta??y?c? sistem elemanlar?nda TS 4065 standard?na uyulur. Çok katl? ve özellikle yatay yang?n bölmeli binalarda, sistem bir bütün olarak incelenir, eleman genle?melerinin k?s?tland??? durumlarda do?an ek zorlamalar göz önünde tutulur. Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanlar?n yang?na kar?? 2 saat dayan?kl? olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donat?n?n en d??ta kalan k?s?mlar?n?n (pas pay?) en az 4 cm. kal?nl???nda beton ile kaplanm?? olmas? gerekmektedir.

Ah?ap elemanlar?n yang?n mukavemet hesaplar? yanma h?z?na dayand?r?l?r. Yanma h?z? 0.6 ila 0.8 mm/dak kabul edilip; ah?ap eleman?n bu ?ekilde azalan en kesitiyle ve güvenlik katsay?s? 1.00`e e?it al?narak, üzerine gelen gerçek yükü ta??yabildi?i süre yang?n mukavemet süresi kabul edilir.

En az 19 cm. kal?nl???nda kagir ta??y?c? duvar, kemer, tonoz ve kubbelerin di?er standart ve yönetmeliklere uygun in?a edilmi?lerse, 4 saatten k?sa süreli yang?nlar için ayr? bir kontrolü gerekmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölmeler, Cepheler ve Çat?lar

Yang?n bölmeleri

Madde 24 - Binalar gerekli durumlarda dü?ey ve yatay yang?n bölmeleri ile donat?lmal?d?r. Yaln?z can kayb?n?n dü?ünülmesi durumunda, tek veya ikinci ç?k??a sahip, iki katl? müstakil konutlarda, tek katl? büro binalar?nda, tek katl? ve çevresi aç?k fabrika ve depolarda yang?n bölmeleri yap?lmayabilir.

Sprinkler sistemi ve duman tahliye sistemi yoksa yukar?da say?lanlar?n d???ndaki binalarda ve endüstriyel tesislerde, kat alan? 2000 m²`yi, huzur evleri, hastaneler, kre?ler, ana ve ilkokullar gibi can güvenli?i aç?s?ndan önem arz eden binalarda kat alan? 1250 m²`yi a?mayacak yang?n kompart?manlar? te?kil edilecektir.

Dü?ey iç bölmeler ve yang?n duvarlar?

Madde 25 - Dü?ey iç bölmeler ve biti?ik nizam yap?lar?n yang?n duvarlar?, yang?na en az 90 dakika dayan?kl? olarak projelenmelidir. Bölme aral?klar? 60 metreyi a?mamal?d?r. Bu bölme ve duvarlar?n cephe ve çat?larda göstermeleri gereken özellikler ilgili maddelerde belirtilmi?tir.

Bölmelerde delik ve bo?luk bulunmayacakt?r. Bölmelerde kap? ve sabit ???k penceresi gibi bo?luklardan kaç?nmak mümkün de?ilse, bunlar da en az bölme yang?n mukavemetinin yar? süresi kadar yang?na dayan?kl? ve yang?n kesici olacakt?r. Kap?lar?n otomatik bir teçhizatla kendili?inden kapanmas? ve duman s?zd?rmaz özellikte olmas? zorunludur. Bu tür yar? mukavemetli bo?luklar?n çevresi her türlü yan?c? maddeden ar?nd?r?lm?? olacakt?r. Su, elektrik, ?s?tma, havaland?rma ve benzeri tesisat?n yang?n bölmesinden geçmesi durumunda, bölmede yang?n dayan?m?n? azaltmayacak ve denenmi? uygun detaylar kullan?lacakt?r.

Yang?n duvarlar?nda kullan?labilecek yap? malzemelerinin yan?c?l?k s?n?flar? ve yang?nda gözlenen davran??lar? Ek-1` de, normal bina duvarlar?nda aranan yang?n dayan?m ?artlar? Ek-4`de toplu olarak verilmi?tir. En çok iki katl? konutlar, ta??y?c? duvarlar, ayak ve kolonlar ise en az F30-B2 s?n?f?nda olmal?d?r.

Topluma aç?k binalar ile yüksek yap?larda yang?n an?nda otomatik kapanan veya yap?n?n kullan?m saatleri d???nda kapat?lan sürme bölmeler veya koridor damperleri kullan?labilir.

Yap? malzemelerinin yan?c?l?k s?n?flar? ve yang?nda gözlenen davran??lar? Ek-1`de gösterilmi?tir.

Yap? yüksekli?i 2 kat? a?mayan binalardaki ta??y?c? duvarlar, ayak ve kolonlar için istenen en az F30-B2 s?n?f?na, yüksek bina s?n?f?na girmeyen, 2 kattan yüksek binalar?n ta??y?c? olmayan duvarlar?nda da müsaade edilir. Normal bina duvarlar?nda aranan yang?n dayan?m ?artlar? Ek-4`de toplu olarak gösterilmi?tir.

Yatay bölmeler ve dö?emeler

Madde 26 - Yang?n s?n?f? F30-B2 olan müstakil en çok 2 katl? konutlar d???nda, bütün dö?emeler yang?na en az 60 dakika dayan?ml? ve yang?n kesici nitelikte olacakt?r. Her durumda bodrum tavan? yang?na en az 90 dakika dayan?ml? olacakt?r.

Yang?na en az 120 dakika mukavemet gösteren ve alevlerin geçebilece?i bo?luklar? bulunmayan her dö?eme bir yatay yang?n bölmesi olarak kullan?labilir.

Ayr?k nizamda müstakil konutlar d???nda B2 ve B3 s?n?f? malzemelerden asma tavanlar?n kullan?lmas? yasakt?r.

Bina dö?emelerinde aranan yang?n dayan?m ?artlar? Ek-4`de gösterilmi?tir.

Cepheler

Madde 27 - Cepheler, dü?ey d?? yang?n bölmeleri niteli?indedir. Cephe d?? kaplamas?n?n yanmaz malzemeden olmas? esast?r. Cephe elemanlar? ile alevlerin geçebilece?i bo?luklar? bulunmayan dö?emelerin kesi?ti?i yerler, alevlerin kom?u katlara atlamas?n? engelleyecek ?ekilde yal?t?lmal?d?r.

Kap?, pencere ve benzeri cephe bo?luklar? aras?nda, ayn? bir iç hacme ait de?illerse en az 100 cm yatay dolu yüzey bulunmal?d?r. Bu dolu yüzeylerin, bir dü?ey yang?n bölmesi veya duvar? olmas? durumunda, bina d???na en az 40 cm ta?an dü?ey yanmaz nervürlerle peki?tirilmesi tercih edilmelidir. Konut olarak kullan?lan yap?lar bu uygulaman?n d???ndad?r.

Yang?na en az 30 dakika dayan?kl? özel pencereler kullan?lmad??? takdirde, cephede en az 50 cm ç?k?nt?l? yatay alev itici nervürler düzenlenecektir .

Çat?lar

Madde 28 - Çat?lar?n oturduklar? dö?emeler yatay yang?n bölmesi niteli?inde bulunmal?d?r. Biti?ik nizam yap?larda, çat?larda çat? örtüsü (üst izolasyon) olarak B2 ve B3 s?n?f? malzemeler kullan?lmas? yasakt?r.

Dü?ey yang?n bölmeleri ve yang?n duvarlar? boyut ve nitelikleri ile çat? düzlemini en az 60 cm a?acak ?ekilde yap?lacakt?r. Çat?larda kullan?lacak malzemelere ait özelikler Ek-4`de gösterilmi?tir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Binalarda Kullan?lacak Yap? Malzemeleri

Madde 29 - Yang?n güvenli?i aç?s?ndan kolay alevlenen B3 s?n?f? yap? malzemelerinin in?aatta kullan?lmalar?na müsaade edilmez. Bunlar ancak bir kompozit içinde veya özel önlemler al?nmas? yolu ile normal alevlenen B2 s?n?f?na dönü?türüldükten sonra kullan?labilirler.

?ki kattan daha yüksek binalardaki ta??y?c? duvar, ayak ve kolonlar ise en az F90-A s?n?f?nda olarak in?a edilirler. Duvarlarda iç kaplamalar ve ?s? yal?t?mlar? en az normal alevlenen B2, yüksek binalarda ise en az zor alevlenen B1; d?? kaplamalar 2 kata kadar olan binalarda en az B2, daha yüksek binalarda ise yanmaz A1 s?n?f? malzemeden yap?l?r.

Dö?eme üzerinde kolay alevlenen B3 s?n?f? malzemeden ?s? yal?t?m? yap?lmas?na, üzeri en az 2 cm kal?nl???nda ?ap tabakas? ile örtülmek ?art? ile müsaade edilir. Dö?eme kaplamalar? da en az B2, ve yüksek binalarda ise en az yanmaz A1 s?n?f? malzemeden yap?l?r.

Normal bina duvarlar?, dö?emeleri, çat?lar?, merdiven kuleleri, koridorlar? ve yap? malzemeleri için aranacak yang?n dayan?m ?artlar? Ek 2 - 6`da gösterilmi?tir.

Ma?aza binalar?, toplant? salonlar?, garajlar ve çok katl? endüstri yap?lar? gibi özel binalardaki yap? malzeme ve elemanlar?nda aranacak yang?n dayan?m ?artlar? Ek 7-10`da gösterilmi?tir.

Uçucu yanar parçalara ve ?s? radyasyonuna dayan?kl? oldu?u herhangi bir gerçeklemeye lüzum olmadan ve çat? e?imine ba?l? olmadan kabul edilebilen çat? elemanlar? ?unlard?r. Do?al veya yapay ta?lardan, beton plaklardan, asbestli çimento plaklardan yap?lm?? çat? örtüleri ve çat? tecritleri, çelikten veya di?er metallerden yap?lm?? ve en az B1 s?n?f? malzemelerden yal?t?m ve örtü tabakalar? içermeyen çat?lar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kaç?? Yollar?, Kaç?? Merdivenleri ve Özel Durumlar

B?R?NC? BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel

Madde 30 - Bu k?s?m, kullan?c?lar için sa?lanacak güvenlikli kaç?? yollar?n?n tasar?m, yap?m, korunum ve bak?m gereklerini belirler.

?nsanlar taraf?ndan kullan?lmak üzere tasarlanan her yap?, yang?n ya da di?er acil durumlarda kullan?c?lar?n h?zla kaç??lar?n? sa?layacak yeterli acil durum ç?k??lar?yla donat?lacakt?r. Ç?k??lar ve di?er önlemler yang?n ya da di?er acil durumlarda can güvenli?inin yaln?zca tek bir önleme dayand?r?lmayaca?? biçimde tasarlanacakt?r. Tekil önlemlerin ki?isel kusurlar, mekanik ar?zalar ya da mevcut tehlike nedeniyle i?levini yitirmesi ihtimaline kar?? can güvenli?i için önlemler al?nacakt?r.

Her yap?, yang?n ya da di?er acil durumlarda yap?dan kaç?? için kullan?c?lar?n ?s?, duman ya da panikten do?an a??r? tehlikelerden koruyacak biçimde yap?lacak, donat?lacak, bak?m görecek ve i?levini sürdürecektir.

Her yap? tüm kullan?c?lara elveri?li kaç?? olanaklar? sa?lamak için yap?n?n kullan?m s?n?f?na, kullan?c? yüküne, yang?n korunum düzeyine, yap?s?na ve yüksekli?ine uygun tip, say?, konum ve kapasitede tehlike ç?k??lar?yla donat?lacakt?r.

Her yap?n?n içinde yap?n?n kullan?m?na girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz eri?ilebilen tehlike ç?k??lar sa?layacak ?ekilde düzenlenecek ve bak?m alt?nda tutulacakt?r. Herhangi bir yap?n?n içinden serbest kaç??lar? engellememek için ç?k??lara veya kap?lara kilit, sürgü vb. bile?enler tak?lmayacakt?r. Zihinsel özürlü, tutuklu ya da ?slah edilenlerin bar?nd???, yetkili personeli sürekli görev ba??nda olan ve yang?n ya da di?er acil durumlarda kullan?c?lar? nakledecek yeterli olanaklar? bulunan yerlerde kilit kullan?lmas?na izin verilecektir.

Her ç?k?? aç?k-seçik görünecek, ayr?ca ç?k??a götüren yol, her tür yap?daki bedensel ve zihinsel aç?dan sa?l?kl? her kullan?c?n?n herhangi bir noktadan kaçaca?? do?rultuyu kolayca anlayaca?? biçimde aç?k-seçik görünür olacakt?r. Ç?k?? niteli?i ta??mayan herhangi bir kap?, ya da bir ç?k??a götüren yol gerçek ç?k??la kar??t?r?lmayacak ?ekilde düzenlenecek ya da i?aretlenecektir. Bir yang?n durumunda kullan?c?lar?n yanl??l?kla ç?kmaz alanlara girmemeleri, ve kullan?lan odalardan, mekanlardan geçmek zorunda kalmaks?z?n bir ç?k??a ya da ç?k??lara do?rudan eri?meleri sa?lanacakt?r.

Bir yap?da yapay ayd?nlatma gerekmesi durumunda ç?k??la ilgili düzenlemeler ayd?nlatma tasar?m? içinde uygun ve güvenilir biçimde yer alacakt?r ve Be?inci K?s?m Üçüncü Bölümde belirtilen esaslara göre kaç?? yollar? ayd?nlatmas? ve yönlendirmesi yap?lacakt?r.

Bir yang?n durumunda yap?n?n boyutlar?na, kullan?m amac?na ba?l? olarak gereken yerlerde, kullan?c?lar? uyarmak, kaç??lar? ba?latmak üzere Be?inci K?s?m Dördüncü Bölümdeki gereklere uygun bir yang?n uyar? sistemi kurulacakt?r.

Her dü?ey kaç?? yolu ve yap?n?n katlar? aras?nda düzenlenen di?er dü?ey bo?luklar, kaç??lar öncesi ve s?ras?nda, ?s?, duman ve di?er yanma ürünlerinin bu bo?luklardan yükselerek katlara yay?l?m?n? önlemek için uygun bir biçimde kapat?lacak ya da korunacakt?r.

Bu Yönetmeli?e uygunluk, yap?y? normal ko?ullarda kullananlar?n güvenli?iyle ilgili di?er sorumluluklar?n azalt?laca?? ya da uygulamadan kald?r?laca?? biçimde yorumlanmayacakt?r. Ayr?ca Yönetmelikteki hükümlerden hiçbiri yap?n?n normal kullan?m süreçlerinde tehlike yaratabilecek herhangi bir duruma izin verilece?i biçimde yorumlanmayacakt?r.

?K?NC? BÖLÜM

Kaç?? Yollar?

Genel

Madde 31 - Gerçek bir kaç?? yolu, bir yap?n?n herhangi bir noktas?ndan yer seviyesindeki caddeye kadar olan devaml? ve engellenmemi? kaç?? yolunun tamam?d?r. Kaç?? yollar? kapsam?na bir bütün olarak;

a) Oda ve di?er ba??ms?z mekanlardan ç?k??lar,

b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,

c) Kat ç?k??lar?,

d) Zemin kata ula?an merdivenler,

e) Zemin katta merdiven a??zlar?ndan ayn? katta yap? son ç?k???na götüren yollar,

f) Son ç?k??,dahildir.

Asansörler kaç?? yolu olarak kabul edilemez. Pencere ve parapet yüksekli?i dö?emeden en çok 120 cm yukar?da ve bina d???ndaki güvenlik bölgesine aç?k, d?? zeminden en çok 3 m yükseklikteki, en az cam geni?li?i 90 cm ve yüksekli?i 90 cm olan pencereler, zorunlu hallerde aksi belirtilmemi?se, kaç?? yolu kabul edilebilirler.

Kaç?? yollar?n?n belirlenmesinde yap?n?n kullan?m s?n?f?, kullan?c? yükü, kat alan?, ç?k??a kadar al?nacak yol ve ç?k??lar?n kapasitesi esas al?nacakt?r. Her katta, o kat?n kullan?c? yüküne ve en uzun kaç?? uzakl???na göre ç?k?? olanaklar? sa?lanacakt?r.

Zemin kat üzerindeki herhangi bir katta düzenlenen kaç?? merdivenleri tüm normal katlara ayn? zamanda hizmet verebilir. Zemin alt?ndaki herhangi bir katta düzenlenen kaç?? merdivenleri de tüm bodrum katlara hizmet verebilir.

De?i?ik bölümleri ya da katlar?, de?i?ik tipte kullan?mlar için tasarlanan ya da içinde ayn? zamanda de?i?ik amaçl? kullan?mlar?n sürdürüldü?ü yap?larda, yap? bütününe ya da kat bütününe ili?kin gerekler en s?k? kaç?? gerekleri olan kullan?m tipi esas al?narak saptanacak ya da her bir yap? bölümüne ili?kin gerekler ayr? ayr? belirlenecektir.

Tuvaletler, soyunma odalar?, depolar, personel kantinleri gibi mekanlar, holler, koridorlar ve benzeri di?er mekanlara hizmet veren ancak di?er mekanlarla ayn? katta oldu?u halde ayn? zamanda kullan?lmayan mekanlar?n dö?eme alanlar?, yer ald?klar? kat?n kullan?c? yükü hesaplanmalar?nda dikkate al?nmayabilir.

Ç?k?? kapasitesi ve ç?k?? say?s?

Madde 32 - Kullan?c? yükü, gerekli kaç?? ve panik hesaplar?nda kullan?lmak üzere brüt alana göre, konferans salonu, lokanta, bekleme salonlar?, konser salonlar?, topluma aç?k stüdyo, dü?ün salonu ve benzeri yerlerde 1.0 m2/ki?i, dans salonlar?, bar, oyun salonlar? ve benzeri yerlerin oturulan k?s?mlar? için 1.0 m2/ki?i, ayakta durulan k?s?mlarda 0.50 m2/ki?i, büro binalar?nda, dernek merkezlerinde, hastane yatak odalar?nda 10 m2/ki?i, süper marketlerde 2 m2/ki?i, al??veri? merkezlerinde 7 m2/ki?i, otoparklarda 30 m2/ki?i al?nacakt?r.

Ç?k?? geni?li?i için, ç?k?? kap?lar?, kaç?? merdivenleri, koridorlar ve di?er kaç?? yollar?n?n kapasiteleri 50 cm`lik geni?lik birim al?narak hesaplanacakt?r.

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group